En eldre, forfallen driftsbygning oppe i fjellsida med utsikt over kulturlandskap og et vann.
Selv om bruka blir lagt ned, blir jorda fortsatt holdt i hevd mange steder.

3 av 4 bruk er borte
- men arealet er stabilt

Det viser tall som Statistisk sentralbyrå har samlet inn de siste 50 år.

Jordbruksarealet i drift har holdt seg på rundt 10 millioner dekar de siste 50 åra. Det var 9,55 millioner dekar i drift i 1969 og 9,85 millioner i drift i 2022.

Ser vi nærmere på tallene, ser vi at andelen innmarksbeite har økt med fire prosentpoeng, mens andelen fulldyrka og overflatedyrka jord har gått noe ned siden 1999.

De minste forsvinner

I perioden 1969-2022 har tallet på jordbruksbedrifter blitt kraftig redusert. Siden 1969 har 75 prosent av gardsbruka blitt borte. Det utgjør et fall fra 155 000 jordbruksbedrifter til 37 700 bruk i drift i 2022. 

Vi ser også at en stor del av fallet har kommet de siste 20 åra eller så. 46 prosent av gardsbruka har sluttet med drift siden 1999. Det er spesielt de minste bruka som står for den høye nedgangen nedgangen.

Skjedde en endring rundt 2007

Sammenligner vi areal og bruk i drift, betyr det at i gjennomsnitt har jordbruksareal per bedrift blitt mer enn firedobla i perioden 1969-2022, fra 62 til 261 dekar. 

 Statistisk sentralbyrå melder at de fra 2007 har begynt å se en nedgang også i bruk med et jordbruksareal opp mot 500 daa. Det har vært jevn nedgang i bruk opp mot 300 daa siden 1999, men for 15 år siden begynte denne nedgangen å gjøre seg gjeldende også i bruk opp til 500 daa.

Powered by Labrador CMS