Kornarealet er i vekst. Bygg og havre er på offensiven. Foto: Bo Hansen
Kornarealet er i vekst. Bygg og havre er på offensiven. Foto: Bo Hansen

Kornarealet øker

Kornarealet økte med 47 000 dekar fra 2019 til 2020 og er nå på totalt 2,84 millioner dekar.

Publisert

Det er arealet av bygg og havre som økte, mens hvete- og rugarealet gikk ned. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Antall aktive bruk i Norge er nå 38 600. Det utgjør en nedgang på 1,2 prosent sammenlignet med året før.

255 dekar jord i snitt

Tallene viser at det er 9,86 millioner dekar med jordbruksareal i drift. Av dette er 8,07 millioner dekar fulldyrka, mens 0,2 millioner dekar er overflatedyrka eng og 1,6 millioner dekar er innmarksbeite. Det fulldyrka arealet økte med 21 000 dekar fra 2019 til 2020.

Gjennomsnittlig jordbruksareal per bruk var 255 dekar i 2020. Det er tre dekar mer enn året før og 20 dekar mer enn i 2015.

Flere storfe, færre svin

Det totale tallet på storfe økte med 9 700 til 883 800 fra 2019 til 2020. Tallet på ammekyr steg mest, med sju prosent, men det var også en økning i antall mjølkekyr på 1,5 prosent. Det var da 213 700 mjølkekyr totalt, og et gjennomsnittlig mjølkebruk hadde 30 mjølkekyr i 2020. Til sammenligning hadde snittbruket 26 mjølkekyr fem år tidligere.

Tallet på avlssvin minka med 3 900 til 76 100. Det totale tallet på svin gikk ned med 15 300, eller 9,2 prosent, fra 2019 til 2020.

Sau, geit og høns

Tallet på sau har stort sett holdt seg stabilt i 2020 med 900 000 sau over ett år og 1,39 millioner sau under ett år. I snitt hadde et sauebruk 66 sauer over ett år mot 64 i 2015

Tallet på mjølkegeit per bruk har økt fra 111 i 2015 til 120 i 2020.

For høner har besetningsstørrelsen økt fra 2100 til 2800 i samme femårsperiode.

Powered by Labrador CMS