Ikke overraskende har driftsformen mjølkeproduksjon de høyeste investeringene i driftsbygninger. Foto: colourbox.com
Ikke overraskende har driftsformen mjølkeproduksjon de høyeste investeringene i driftsbygninger. Foto: colourbox.com

Færre investerer i driftsbygninger

13 prosent av landbruksbedriftene investerte i driftsbygninger i 2014. Det er en nedgang på to prosent i forhold til 2011.

Publisert

I alt ble det investert 3,2 milliarder kroner i driftsbygninger i jord- og hagebruket i 2014. Omregna i 2014-kroner er det en nedgang på 760 millioner kroner eller 19 prosent sammenlikna med 2011, melder Statistisk sentralbyrå, som gjengir foreløpige tall fra Landbruksundersøkinga.

600 000 kroner per bruk

Nedgangen til tross; gjennomsnittsbeløpet per bruk som investerte, gikk likevel opp. Investert beløp per bruk var 600 000 kroner i 2014 mot 583 000 kroner i 2011.

I tillegg ble det betalt 98 millioner kroner for leasing av driftsbygninger og bygningsinventar i 2014.

Storfe topper statistikken

Bruk med driftsforma strofe/mjølkeproduksjon sto for 29 prosent av de samla investeringene i driftsbygninger. Regna per bruk var det driftsformene svin og fjørfe som lå lavest med 972 000 kroner investert. Minst investering hadde driftsformene sau, samt korn- og oljevekster.

Maskininvesteringene ned

I 2014 ble det investert 2,5 milliarder korner i maskiner og redskap, en nedgang på 23 prosent fra 2011 regna i 2014-kroner. Gjennomsnittlig investert beløp gikk ned fra 229 000 kroner til 196 000 kroner i samme periode.

Leasing ganske stabilt

17 prosent av jordbruksbedriftene betalte leasingleie for maskiner og redskap i 2014. Summen var på 741 millioner kroner. Tilsvarende beløp i 20111 var 725 millioner kroner i 2011 og 718 millioner kroner i 2008 – omregna i 2014-kroner. I snitt var leasingleia 103 000 kroner per bedrift i 2014 – omtrent som i 2009 og 2011.

Vedlikeholdsutgiftene stiger

Knapt 80 prosent av jordbruksbedriftene hadde utgifter til vedlikehold av driftsbygninger i 2014. Utgiftene beløp seg til 1,5 milliarder kroner, en økning på 33 prosent fra 2011. Utgiftene per bruk som utførte vedlikehold steg fra 31 000 kroner i 2011 til 47 000 kroner i 2014.

Dieselforbruket har gått ned

Det totale forbruket av diesel i jord- og hagebruk var 124 millioner liter i 2014, en nedgang på 7,9 millioner liter fra 2011. Forbruket av diesel per jordbruksbedrift var 3 200 liter i 2014. Energiforbruk i veksthus er ikke inkludert i disse talla.

Powered by Labrador CMS