38 500 årsverk er blitt borte i landbruket de siste 20 årene. Foto: Bo Hansen
38 500 årsverk er blitt borte i landbruket de siste 20 årene. Foto: Bo Hansen

Landbruket dukker under 50 000 årsverk

I 2020 ble det utført 49 800 årsverk i landbruket. Av disse var 90 prosent innen jord- og hagebruk. Åtte prosent var i tilleggsnæringer og to prosent i skogbruk.

Ser vi på den historiske utviklingen var arbeidsinnsatsen i jordbruket 56 700 årsverk i 2010. Ved inngangen til dette tusenåret ble det utført 88 300 årsverk i jordbruket. Det vil si at 38 500 årsverk er blitt borte i jordbruket de siste 20 årene, konkluderer Statistisk sentralbyrå (SSB) når de offentliggjør de første tallene fra jordbrukstellinga 2020.

I de to tidsperiodene (1999-2010 og 2010-2020) ble antall jordbruksbedrifter redusert med henholdsvis 34 og 17 prosent.

Større bruk, mer arbeid

Til tross for reduksjonen i årsverk øker arbeidsinnsatsen per gardsbruk. Ettersom bruka i 2020 har større drift enn for ti år siden, både med hensyn til areal og antall husdyr, økte den gjennomsnittlige arbeidsinnsatsen fra 1,2 årsverk i 2010 til 1,3 årsverk i 2020. Det er i første rekke på garder med storfe og bruk med hagebruksproduksjon at arbeidsinnsatsen per bruk har økt de siste ti årene.

Mjølkerobotene avlaster bonden

Bruk med mjølkeproduksjon fra storfe utførte fleste arbeidstimer i 2020. De sto for 13 200 årsverk, eller 4 100 timer, per bruk. Det er 13 prosent mer enn i 2010. Samtidig økte størrelsen på besetningene fra 21,4 til 29,9 mjølkekyr per bruk i denne tiårsperioden.

Når størrelsen på besetningene økte langt mer enn arbeidsinnsatsen, forklarer SSB dette med mer automatisering og bruk av blant annet mjølkeroboter.

Hagebruket avhengig av hjelp

I fjor var det 1400 gardsbruk som hadde hagebruksvekster som den viktigste produksjonen og det ble utført 5600 årsverk. Det er en økning på 14 prosent fra 2010. Av alle timene i hagebruket ble 80 prosent utført av innleid arbeidskraft.

Antall bruk med hagevekster har gått svakt tilbake fra 2010. Når det gjelder årsverk per bruk, har det steget fra 3,0 i 2010 til 4,0 årsverk i 2020. Dette forklarer SSB med at jordbruksbedrifter med grønnsaker på friland og i veksthus har gjennomgående blitt større.

Familien er navet i hjulet

Ser vi på hvem som har utført alle arbeidstimene innen husdyrhold, jord- og hagebruk på landsbasis, står bruker og ektefelle eller samboer for 61 prosent. Familiemedlemmer bidro med ni prosent og annen fast og tilfeldig hjelp med 29 prosent.

Gardsbruk med sau bærer fortsatt mest preg av å være en familievirksomhet. I alt ble 90 prosent av timene på sauebruket utført av bruker, ektefelle eller samboer og familiemedlemmer. Sistnevnte gruppe sto for 12 prosent av de utførte arbeidstimene.

Powered by Labrador CMS