Tilfanget på utmarksbeite tilsier at vi kan tredoble dagens dyreantall. Foto: Bo Hansen
Tilfanget på utmarksbeite tilsier at vi kan tredoble dagens dyreantall. Foto: Bo Hansen

Vi høster 6 milliarder fra utmarka

Hvert år henter vi ut råvarer for godt over seks milliarder kroner i utmarka i form av hogst, beiting, jakt og fiske. Og det er mer der det kommer fra, skriver Nibio.

Publisert

I rapporten «Verdiskaping i utmark» gir Nibio oss for første gang et økonomisk anslag over hvilke verdier som årlig tas ut av den norske utmarka. Tallet ligger på om lag 6,5 milliarder kroner.

Det er da bare snakk om verdien av «råstoffet» før videre bearbeiding. Tar vi høyde for hva som skjer videre i verdikjeden, vil tallet sikkert mangedobles. Rapporten, som er bestilt av Landbruksdirektoratet, konkluderer med at utmarka tåler en enda sterkere beskatning i årene framover.

Rundt 95 prosent av det norske landarealet består av utmark. Bebygd areal utgjør 1,7 prosent og 3,5 prosent er ulike typer jordbruksareal.

Skogen bidrar mest

Ikke overraskende utgjør skogen den største kilden til verdiskaping i utmarka. Skog dekker 38 prosent av arealet i Norge, og det stående volumet av produktiv skog anslås til 870 millioner kubikkmeter. Den årlige tilveksten ligger på snaut 22 millioner kubikkmeter. Hvert år blir det tatt ut 10 millioner kubikkmeter industrivirke for salg til en bruttoverdi av 3 861 millioner kroner.

I tillegg blir det avvirket 1,8 millioner kubikkmeter med ved til brensel. Videre bidrar skogen med biologisk mangfold, rekreasjon og kulturminner.

God plass til flere beitedyr

Utmarka utgjør en betydelig fôrressurs. 45 prosent av landarealet i Norge er nyttbart beite. Den totale fôrkapasiteten i utmarka er anslått til 9,5 millioner saueenheter. I dag blir bare 2,8 millioner enheter høstet. Det betyr at antall beitedyr i utmarka nesten kan tredobles.

Nibio understreker at det er usikkert om alt er mulig å utnytte i praksis. Verdien av fôret dyra høster på beite løper opp mot 1000 millioner kroner. Det er basert på en fôrenhetspris på fire kroner per FEm.

Beitenæringa bidrar videre med andre økosystemtjenester som kulturlandskap og biologisk mangfold.

Jakt og fiske for over én milliard

Når det gjelder jakt og fiske er verdien av jakt på hjortevilt anslått til 530 millioner kroner. For innlandsfiske og småviltjakt er det lite statistikk å finne, men et anslag lyder på 56 millioner kroner for småviltjakt målt i salg av jaktkort og 427 millioner kroner for innlandsfiske målt i solgte fiskekort.

I tillegg kommer privat utleie av jaktterreng og elvestrekninger.

Mer enn bare reinsdyrkjøtt

Reindrift skjer på 45 prosent av arealet i Norge. Tamreinstammen er på om lag 215 000 dyr, og verdien av kjøttproduksjonen ligger på rundt 142 millioner kroner årlig.

Reindrifta har også en viktrig betydning for å bevare samisk kultur, samfunnsliv og språk.

Utmarka har mye å gi

Nesten halvparten av honningproduksjonen foregår i utmarka. Et forsiktig verdianslag anslår at den representerer 100 millioner kroner.

Verdien av torvproduksjonen i utmarka er anslått til 180 millioner kroner. Vi høster også bær, sopp, mose og lav, noe som er verre å verdsette i kroner. Seterdrift, ei næring på retur, er også vanskelig å tallfeste.

Powered by Labrador CMS