Færre sauer på utmarksbeite

I år ble det sluppet 49 000 færre sauer og 46 000 færre lam på utmarksbeite sammenliknet med 2018.

Publisert

Tallene fra Landbruksdepartementet viser videre at det har vært en nedgang på 133 000 sauer og lam som har gått på beite i 12-16 uker i 2019. Tall fra søknad om produksjonstilskudd avslører også at tallet på søyer født i fjor eller tidligere per 1. mars i år hadde gått ned med 68 000 sammenliknet med fjoråret.

Færre mjølkekyr

Det er også registrert en nedgang på nesten 9000 mjølkekyr i 2019, mens de foreløpige tallene for ammekyr er nesten 1600 høyere enn i 2018. For øvrige storfe er tallet 10 600 lavere enn i 2018, melder Landbruksdirektoratet.

Geit og sau ned

Når det gjelder antall mjølkegeiter går også dette tallet ned med 270 dyr fra 2018 til 2019. For avlspurker som har fått minst ett kull, er nedgangen på nesten 3400 dyr. For ungpurker er nedgangen på vel 1600 dyr.

Bøndene holder stand

Det positive fra tallmaterialet er at antall bønder ligger stabilt i overkant av 39 000. 39 185 foretak søkte om produksjonstilskudd i 2019.

Det er en reduksjon fra i fjor med to prosent eller 467 foretak.

Grovfôr opp – korn ned

På landsbasis har arealene med grovfôrproduksjonen på fulldyrka og overflatedyrka jord økt med vel 16 000 dekar, mens kornarealene har gått ned med vel 63 000 dekar sammenliknet med fjorårets tall, kan vi lese videre. Sum areal til grovfôr, korn, potet, grønnsaker og frukt og bær har gått ned i alle fylker, bortsett fra Vest-Agder og Troms.

Ellers viser tallene at potet- og fruktarealene har blitt større, mens grønnsaks- og bærarealene har gått ned.

Arealet som drives økologisk er gått ned med 7000 dekar i forhold til i 2018 hvor det samla økologiske arealet var på vel 389 000 dekar.

Du finner mer statistikk her

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS