Nyttige forklaringer på hva oljeuttrykkene betyr

Oljebransjen flyter over med spesielle uttrykk og egne forkortinger. Her finner du forklaringene.

Publisert

I Bedre Gardsdrift 2/02 får du nyttig informasjon om bruk av fett og olje. Forklaringen på mange av faguttrykkene som finnes i brosjyrer, på varedeklarasjoner og i skryt fra selgerne står under, i alfabetisk rekkefølge.

ACEA Organisasjon bestående av bilfabrikanter i Europa. Angir kvalitetsgradering av motoroljer.

Additiv Komponent brukt i smøremidler, drivstoff og fyringsprodukter for å gi ønskede egenskaper.

Alkalisk Basisk (pH-verdi over 7).

API American Petroleum Institute, det amerikanske petroleumsinstituttet. Angir kvalitetsgradering for motorolje og girolje.

ATIEL Association Technique de l`Industrie Europeennedes Lubricants. Gruppen av de fleste nasjonale og multinasjonale smøreoljefremstillere i Europa.

CCMC Tidligere organisasjon av europeiske bilfabrikanter. Lagt ned og etterfulgt av ACEA.

CEC Coordinating European Council. Organisasjon som utarbeider testmetoder for smøremidler og drivstoff.

Compoundert Mineralsk olje som er tilsatt animalske eller vegetabilske oljer for å øke smøreevnen.

cSt centi Stoke. Måleenhet for kinematisk viskositet. 1 cSt = 1 mm2/s.

Detergent Tilsetning som gjør smøremiddel eller drivstoff rensende.

DIN Deutches Institut für Normung e.V.

Dispersant Tilsetning i petroleumsprodukter som gjør at forurensninger holdes fordelt i produktet og ikke avleirer seg.

DonutUttrykk for API-symbol som består av to konsentriske sirkler som ligner på en smultring (donut). API lisensierer "donuten" og spesifiserer hvilke informasjoner den kan inneholde (kvalitet, energibesparelse, SAE viskositetsgrad). Kvalitetssikrer utvikling og produksjon av smøreoljen.

EC Energy Conserving. Begrep som benyttes i forbindelse med motoroljer som kan bidra til redusert drivstofforbruk.

Emulgerbar olje Olje som blander seg med vann.

EP Extreme Pressure. Høytrykkstilsetning for oljer og fett.

FlammepunktDen temperatur oljen har når gasser som avgis antennes av en åpen flamme.

Glykol En alkoholtype som bl.a. anvendes innen smøremiddelteknologien.

GrafittEt fast smøremiddel. Tilsetning for oljer og fett.

HD-oljeHeavy Duty. Eldre betegnelse for motoroljer med rensende tilsetning.

Ilsac International Lubricant Standardization and Approval Committee. Internasjonal komité for standardiserings- og godkjennelsesordning for motoroljer.

IP Institute of Petroleum. Det britiske petroleumsinstitutt. Utgir metoder for testing av petroleumsprodukter.

ISO International Organisation for Standardization. Sentralt organ for internasjonal standardisering.

JASOJapanese Automatic Standards Organisasion. Japansk organisasjon som i samarbeid med SAE i Japan definerer motortester for ulike motoroljer.

Limited Slip (LS) Tilsetning for å kontrollere friksjon i kjøretøyer med "våte bremser" eller differensialbrems.

Mil-L-Amerikanske militære spesifikasjoner.

Molybdendisulfid (MoS2) Et fast tilsetningsstoff. Brukes som høytrykkstilsetning i fett.

MultigradoljerOljer som dekker minst tre SAE-grader.

NMMANational Marine Motor Association, som er arvtakeren etter BIA (Boating Industry Association).

NLGIKlassifiseringssystem for smørefett etter konsistens.

OEMOriginal Equipment Manufacturer. Produsenter av utstyr (ofte underleverandører) til bilindustrien. Først og fremst regner man leverandører av motorer og transmisjoner.

PAO Polyalfaolefin. Betegnelse for mest brukte basolje for fremstilling av syntetiske smøremidler.

Prosessolje Olje som inngår/forbrukes i en produksjon.

SAE Society of Automotive Engineers, dvs. en forening for amerikanske bilingeniører. SAE-systemet graderer motoroljer og giroljer etter viskositet (tykkelse).

SHPD Super High Performance Diesel. Motorolje for dieselmotorer som arbeider under svært hard belastning.

Skjærstabilitet En oljes evne til å beholde sin viskositet etter å ha vært utsatt for store skjærkrefter ("hard belastning").

Stivnepunkt Ved den temperaturen oljen ikke lenger lar seg helle.

SUTOSuper Universal Tractor Oil. Universal olje for bruk i dieselmotorer (også turboladete), transmisjoner med og uten våte bremser samt hydraulikk i traktorer.

Syntetisk olje Smøreoljer hvor baseoljen er fremstilt ved en kjemisk prosess. Utgangspunktet er normalt råolje eller gass.

TBN Total Base Number. Angir en oljes evnet til å nøytralisere syre.

Tribologi Samlet betegnelse for læren om de tre områdene friksjon, slitasje og smøring.

UHPD Ultra High Performance Diesel. Motorolje for dieselmotorer som arbeider under ekstremt harde belastninger.

Viskositet Angir en væskes tykkelse og/eller flyteevne.

Viskositetsindeks Et uttrykk for oljens egenskap til å forandre tykkelse ved temperaturendring.

Kilde: Hydro Texaco /www.hydrotexaco.no

Powered by Labrador CMS