Kisteoss
Kisteoss

Kistefos tapte ankesak mot staten

Eidsivating Lagmannsrett har forkastet anken fra A/S Kistefos Træsliberi om å få kjent ugyldig et vedtak i Oppland fylkeslandbruksstyre. Her ble selskapet nektet konsesjon på kjøp av to skogteiger i Nordre Land kommune.

Publisert

Bildet viser Kistefos museum.

A/S Kistefos Træsliberi gikk til sak mot staten for å få kjent ugyldig et vedtak fattet av Oppland fylkeslandbruksstyre om å nekte selskapet konsesjon på kjøp av to skogteiger i Nordre Land kommune. Gjøvik tingrett frifant staten. Kistefos anket til Eidsivating lagmannsrett, som nå har forkastet anken og tilkjent staten saksomkostninger. Lagmannsretten kan ikke se at det foreligger feil rettsanvendelse, det er ikke lagt uriktig faktum til grunn og saksbehandlingsreglene er fulgt, melder Landbruks- og matdepartementet på sine hjemmesider.

Dette er forhistorien

A/S Kistefos Træsliberi kjøpte i 2006 to skogteiger i Nordre Land. Det samlede arealet for de to eiendommene er på 2136 dekar. Med skogkjøpet ville Kistefos bli sittende med ca 20 prosent av de produktive skogarealene i Nordre Land kommune.

Flere naboer var også interessert i å kjøpe skogen som tilleggsskog. Kommunen avslo søknaden fra Kistefos om konsesjon. Kistefos påklaget vedtaket til Oppland fylkeslandbruksstyre som vedtok ikke å ta klagen til følge. Fylkeslandbruksstyret la ved sin vurdering avgjørende vekt på at kjøpet ikke ville gi en driftsmessig god løsning og heller ikke ville bidra til bosetting i lokalsamfunnet. Styret viste også til den eierstruktur som foreligger i kommunen. I tillegg mente det at det var uheldig å la eiendommene bli eid av et aksjeselskap.

Les hele dommen her

"
Powered by Labrador CMS