Potet angrepet av jordloppe-larve. Foto: Jean-Francois Germain, Montpellier, Frankrike

Se opp for jordlopper i potet!

Mattilsynet oppfordrer importører av matpoteter om å sjekke at sendinga ikke inneholder jordlopper.

Publisert

Det er særlig sendinger fra Spania som en skal være spesielt oppmerksomme på. Jordlopper innen slekta Epitrix kan forårsake stor skade i potetproduksjon.

Ennå ikke påvist i Norge

Første påvisning av Epitrix spp. i Europa var i Portugal i 2004 og er der spredt videre til mange viktige potetområder, blant annet til mange regioner på det spanske fastlandet. Jordloppene er til nå ikke påvist i Norge, men en risikoanalyse fra European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) viser at de kan etablere seg her i landet og forårsake skade dersom de først kommer inn.

England utsatt

For å hindre introduksjon og spredning av Epitrix spp. innførte EU i 2012 spesielle bestemmelser vedrørende potetsendinger fra infiserte områder - med blant annet krav om at potetene skulle være børstet eller vasket og ikke inneholde mer enn 0,1 prosent vedhengende jord. Til tross for disse tiltakene ble det i 2015 påvist poteter med tydelig skade etter Epitrix spp. i mange sendinger til England fra Spania, noe som viser at disse bestemmelsene likevel ikke gir tilstrekkelig beskyttelse. Dette har blant annet medført at England fra februar i år har fastsatt strengere innførselskrav fra områder der jordlopper forekommer, deriblant Spania.

Det er larvene som gjør skade

Det er stor risiko for at disse planteskadegjørerne også kan følge med potetsendinger til Norge. Norske importører av matpoteter bør derfor se spesielt etter angrep av Epitrix i sin mottakskontroll, og ved mistanke sende inn prøvemateriale til NIBIO for analyse. Ved mistanke om funn skal Mattilsynet varsles.

Epitrix spp. har mange vertplanter og er svært vanskelig å bekjempe. Angrep i potetproduksjon kan medføre store økonomiske tap. Det er larvene til disse jordloppene som gjør skade. De angriper hovedsakelig overflaten av potetknoller og røtter, men kan også trenge dypere inn.


Jordlopper

Epitrix spp. (E. papa, E. similaris, E. cucumeris, E. tuberis og E. subcrinata) er små jordlopper med stort skadepotensiale i potet, men også i andre kulturer innen søtvierfamilien. Fordi artene er vanskelige å skille fra hverandre, blir de ofte omtalt og vurdert som et artskompleks. Ingen av artene er påvist i Norge.

Epitrix spp. angriper hovedsakelig overflaten av potetknoller og røtter, men kan også trenge dypere inn. Angrep kan føre til at potetene får en så kraftig redusert kvalitet at de ikke kan omsettes, men også direkte avlingsreduksjon er rapportert. Sårskader kan også være inngangsport for sekundære råteorganismer og føre til blant annet svekket lagringsevne. Erfaring fra andre land viser at skadeomfanget er størst etter angrep i varme og tørre somre.

Epitrix spp. kan livnære seg på en lang rekke vertplanter, spres raskt over store avstander og er vanskelig å bekjempe.

Powered by Labrador CMS