Hver fjortende nordmann har boligadresse tilhørende en landbrukseiendom.

7 prosent bor på gard

I Norge bor én av fjorten innbyggere på en landbrukseiendom. Arealet som tilhører disse eiendommene, utgjør over 3/4 av fastlandet, melder SSB.

Publisert

I 2018 ble det registrert 182 300 landbrukseiendommer i Norge med et samlet areal på om lag 249 millioner dekar. Dette utgjør 77 prosent av det totale fastlandsarealet. En tredjedel av arealene er jordbruksareal og produktivt skogareal, mens to tredjedeler omfatter uproduktiv skog, åpen fastmark, fjell, myr og vann, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

På de 182 300 landbrukseiendommene står det i alt 950 000 bygninger. 165 800 eiendommer er bebygd. Fire av fem eiendommer hadde bolighus, og det var i alt 111 700 bebodde eiendommer. Det betyr at over 33 000 gardsbruk med bolighus er uten fast bosetting. Fra 2000 til 2018 har antall bosatte på landbrukseiendommer minket med 148 000, til 369 500 personer i 2018. Det vil si at 7 prosent av landets befolkning bor på en landbrukseiendom i 2018.

Du kan se mer statistikk og grafikk om eiendomsstrukturen i landbruket, om tømmeravvirkning og om omdisponering av landbruksjord her

Powered by Labrador CMS