Snart er bare halvparten av landbruksarealet i Norge drevet av eier.
Snart er bare halvparten av landbruksarealet i Norge drevet av eier.

Snart 50 prosent leiejord

I 2013 utgjorde leiejorda 4,3 millioner dekar eller 43 prosent av hele jordbruksarealet. Vi er på god vei mot 50 prosent leiejord. Dette koster landbruket ca. 725 milloner årlig.

Publisert

Til sammenlikning utgjorde leiejorda 31 prosent av alt jordbruksareal i 1999, opplyser Statistisk sentralbyrå etter at Landbruksundersøkinga fra 2014 er klar.

Seks av ti har leiekontrakt

I 2013 ble 60 prosent av leiearealet omfatta av skriftlig kontrakt. I hele landet sett under ett ble nær halvparten av arealet med skriftlig kontrakt leid med en avtale på ti år eller mer.

Gjennomsnittspris per dekar: 234 kroner

For 72 prosent av leiearealet ble det betalt jordleie i 2013. Gjennomsnittlig pris for areal der det ble betalt leie, var 234 kroner per dekar. Det er en økning på 12 prosent fra 1999 til 2013, regna i 2013-kroner. I prisen inngår fulldyrka areal, overflatedyrka areal, innmarksbeite og areal ute av drift.

Dette utgjør en årlig total jordleiekostnad på rundt 725 millioner kroner, betalt fra bønder i aktiv drift til de som eier jorda.

Store forskjeller fylkene mellom

Jordleieprisen varierer sterkt mellom fylkene – fra 362 kroner i Vestfold til 65 kroner i Troms og 66 kroner i Finnmark.

Driftsbygningene blir større

I 2013 ble det registrert 74 200 driftsbygninger på norske bruk med ei samla grunnflate på 23,9 millioner kvadratmeter. Det gir 323 kvadratmeter i snitt per bruk og er 100 kvadratmeter mer enn i 1999.

Lausdrift-fjøs på offensiven

Fordelinga mellom kuplasser i båsfjøs og lausdriftsfjøs var i 2013 henholdsvis 54 og 46 prosent. Til sammenlikning utgjorde kuplasser i båsfjøs hele 91 prosent i 1999.

15 prosent robot-dekning

Om lag 15 prosent av alle jordbruksbedrifter med mjølkeproduksjon hadde skaffa mjølkerobot i 2013.

En del tørkeanlegg står

Omkring 8 400 jordbruksbedrifter hadde tørkeanlegg for korn, og tre firedeler av dem hadde vært i bruk de tre siste åra. Tallet på bedrifter med tørkeanlegg for høy var 6 400, og av disse tørkeanlegga hadde 62 prosent vært i bruk de siste tre åra.

Powered by Labrador CMS