8800 mjølkeprodusenter igjen

Av i alt 41 800 aktive bruk i Norge er det 8800 som fortsatt driver med mjølk. Det er 2,7 prosent færre enn i 2014 og 21 prosent færre enn i 2010.

Publisert

Tallene fra Statistisk sentralbyrå for 2015 viser at antall jordbruksbedrifter i Norge er gått ned med knappe tre prosent fra i fjor og er nå 41 800. Nordland og Troms hadde den størst prosentvise nedgangen med henholdsvis 5 og 4,4 prosent. Det var flere fylker som opplevde en nedgang på mellom tre og fire prosent. Det gjaldt Møre og Romsdal, Rogaland, Finnmark, Hedmark, Nord-Trøndelag og Oppland.

Høns og geit opp

Tallet på bruk med storfe, avlssvin og slaktesvin gikk ned, mens gardsbruk med sau holdt seg stabilt. Bedrifter med mjølkegeiter og verpehøner kunne vise til en svak økning.

Upersonlige bruk øker i antall

I 2015 ble 39 600 jordbruksbedsrifter drevet av personlige brukere. 15,3 prosent av disse var kvinner. Upersonlige brukere, som samdrift, aksjeselskap og institusjon, dreiv 2200 bruk eller 5,3 prosent av totalen. I 1999 var det samme tallet 1,1 prosent.

Gjennomsnittsgarden har 235 dekar

I alt var det samla jordbruksarealet i 2015 på 9, 84 millioner dekar. Det er 31 000 dekar mindre enn fjoråret. 8,1 millioner dekar var fulldyrka jord, 0,2 millioner dekar overflatedyrka eng og 1,56 millioner dekar innmarksbeite.

Gjennomsnittlig jordbruksareal per gardsbruk var 235 dekar. Det er fem dekar mer enn i 2014 og 19 dekar mer enn i 2014.

Mer hvete og rug – mindre bygg og havre

Fra 2014 til 2015 minska arealet av korn og oljevekster med 21 500 dekar til 2,86 millioner dekar. Byggarealet utgjorde 43 prosent av det totale kornarealet, mens hvete og havre utgjorde 30 og 22 prosent. Det var en økning i arealet av hvete, rug og rughvete, mens arealet av bygg og havre minka.

Gjennomsnittbesetning for mjølke ku: 26 kyr

Tallet på storfe i alt økte med 12 400 fra 2014 til 2105. Ammekyr økte med 3,5 prosent til 78 600. Antall mjølkekyr holdt seg stabilt og var 224 100 i 2015. gjennomsnittlig buskapsstørrelse var 26 for mjølkekyr og 16 for ammekyr, mot 21 og 13 i 2010.

Gjennomsnittsbesetning avlssvin: 83

Fra 2014 til 2015 økte antall sau (over ett år) med 26 700 til 914 800. Tallet på avlssvin var 93 800 i 2015, og det er 800 færre enn året før. I 2015 var gjennomsnittlig buskapsstørrelse for avlssvin 83 mot 67 i 2010.

Det ble registrert 14,4 millioner slaktekyllinger 31. juli 2015, en nedgang på 13 Prosent fra året før. Tallet på verpehøner økte med to prosent fra 2014 til 4,33 millioner i 2015.

Powered by Labrador CMS