preview_COLOURBOX3429855
preview_COLOURBOX3429855

Ny forskrift om floghavre

Plikt til å meldePlikt til å bekjempePlikt til å forebyggeFloghavreregister

Publisert

Ny forskift om floghavre har trådt i kraft. Foto: colourbox.com

Fra i går, 1. oktober, trådte det i kraft en ny forskrift om floghavre - samtidig som den gamle forskriften fra 1988 oppheves. Med floghavre forstås planter, plantedeler og frø av Avena fatua L.

Mattilsynet øverste og eneste tilsynsorgan

I følge forskriften er du pliktig t til å bekjempe floghavre og å gjennomføre en rekke forebyggende tiltak for å hindre videre spredning av planten. Tidligere har tilsynsmyndigheten vært delt mellom Fylkesmannen, kommunal landbruksforvaltning, Tollvesenet og Mattilsynet. Etter ny forskrift vil myndigheten ligge bare hos Mattilsynet. Kommunene vil imidlertid fortsatt ha en viktig rolle.

Høye kostnader – reduserte avlinger

Siden 1950-åra har floghavre vært et problem for landbruket og det er også status i dag. Bakgrunnen for den nye forskriften er at ytterligere spredning av floghavre vil føre til reduserte avlinger, økt plantevernmiddelbruk og økte kostnader, skriver Landbruks- og matdepartementet i sin begrunnelse for den nye forskriften.

Krav om årlig kontroll og meldeplikt

Forskriften viderefører plikt til årlig floghavrekontroll, meldeplikt ved funn av eller mistanke om floghavre på landbrukseiendommer, og plikt til å bekjempe ugraset. Det er den driftsansvarlige for landbrukseiendommen som har meldeplikt til kommunen, ved kjennskap til, eller mistanke om, floghavre på eiendommen. Meldingen skal følges av en planteprøve.

Forskriften gjelder alle i befatning med floghavre

Det er gjort så store endringer i forskriften, særlig forvaltningsmessige og strukturelle, at det har vært hensiktsmessig å lage en helt ny forskrift. Forskriften retter seg mot blant annet eiere og driftsansvarlige for landbrukseiendommer, importører, transportører og forhandlere av produkter som inneholder eller kan inneholde floghavre, i tillegg til ansvarlige for landbruks- og anleggsmaskiner som benyttes på areal med mulig forekomst av floghavre.

Du strykes fra Registeret etter to år som floghavre-fri

Mattilsynet er ansvarlig instans for et offentlig register over landbrukseiendommer med floghavre (floghavreregisteret). Når driftsansvarlig for en eiendom mener å ha utryddet tidligere påvist floghavre, kan vedkommende varsle kommunen og be om offentlig kontroll det påfølgende året. Dersom det ved offentlig kontroll i vekstsesongen, i to år på rad, ikke blir funnet floghavre, skal eiendommen fjernes fra det offentlige registeret. Mattilsynet har i henhold til ny forskrift delegert myndigheten til å utføre offentlig kontroll det første året til kommunen. Mattilsynet skal utføre offentlig kontroll det andre året.

Nå kan du selge helt korn, erter og frø til fôr - uten floghavre

Det har tidligere vært et generelt forbud mot omsetning av helt korn, erter og frø som skal brukes til fôr. Nå blir det tillatt å omsette helt korn, erter og frø som skal brukes til fôr, under forutsetning av at varen er prøvetatt og ved analyse funnet fri for floghavre. Kravet om prøvetaking og analyse av varen retter seg mot alle som omsetter fôrvarer av korn, erter og frø uavhengig av om fôret skal brukes til husdyr eller villfugler. Kravet er også uavhengig av om varen er produsert i Norge eller et annet land. Fôr til selskapsdyr er unntatt fra kravet om prøvetaking og analyse. Hester betraktes ikke som selskapsdyr.

Se hele forskriften her

"
Powered by Labrador CMS