Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Velferdsordninger er viktige for landbruket

Kronikk: Gode og funksjonelle velferdsordninger i landbruket er viktig for å opprettholde et landbruk over hele landet.

Publisert

Kronikk av styreleder Harald Lie og daglig leder Frode Alfarnes i Norske Landbrukstenester:

Gode og funksjonelle velferdsordninger i landbruket er viktig for å opprettholde et landbruk over hele landet. Flere undersøkelser viser at muligheten til ferie og fritid er viktige moment for både rekruttering til og fremsnakking av jordbruket. Å være bonde kan i mange tilfeller være ensomt, og gå ut over både familieliv og fritid. Det er ingen tvil om at velferdsordningene er viktige for å skape trivsel som bonde.

Flere undersøkelser viser at muligheten til ferie og fritid er viktige moment for både rekruttering til og fremsnakking av jordbruket.

Velferdsordningen består i dag av følgende ordninger;

Avløsning ved ferie og fritid som er en refusjonsordning i jordbruksavtalen der bønder med husdyrproduksjon kan få dekket utgifter inntil et visst beløp til avløsning, avhengig av bruksstørrelse. Ordningen har som formål å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp.

Avløsning ved sykdom som har til formål å medvirke til å dekke kostnadene til avløsning ved egen eller barns sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon eller omsorgsovertaging og ved dødsfall. Tilskuddet blir gitt til dokumenterte, faktiske utgifter til avløsning i perioden det søkes tilskudd for.

Landbruksvikarordningen hvor landbruksvikarer skal avløse bøndene ved akutt sykdom og i krisesituasjoner. Det er landbrukstjenestene/avløserlagene som administrerer ordningen.

Sykepengeordningen som skal sørge for at jord- og skogbrukere får utbetalt sykepenger beregnet ut fra 100 % grunnlag fra 17. dag i sykemeldingsperioden.

Tidligpensjon som skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for dem som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifter og dermed stimulere til rekrutteringen.

For at velferdsordningene skal fungere er det viktig at den kvalifiserte arbeidskraften er tilgjengelig når det er behov for den. Ansvaret for at dette fungerer er næringen sin egen, men det er viktig at rammevilkårene er med å bidrar til gjennomføringen.

Når bonden selv ikke har mulighet til å gjøre jobben, må han stole på at det er noen som kan steppe inn.

En viktig del av velferdsordningen er avløsning ved sykdom. Når bonden selv ikke har mulighet til å gjøre jobben, må han stole på at det er noen som kan steppe inn. Her skal Landbruksvikarordningen ta seg av den akutte krisen. Antall årsverk i denne ordningen vil allikevel bare dekke 1/3 av bøndenes behov, resten dekkes av de ansatte i landbrukstjenestene/avløserlagene, som i det daglige brukes til ferie og fritid. Det er nødvendig å se flere av ordningene under ett. Svekking av en ordning kan føre til reduserte tjenester i andre ordninger. Landbrukstjenestene/Avløserlagene har gjennom Landbruksvikarordningen stilt seg som garantister for beredskap ved sykdom og er avhengig av jevn sysselsetting ved ferie og fritid for å kunne oppfylle beredskapen.

Forenklingsgruppa har i sin rapport pekt på at Velferdsordningene er en av de ordningene som kan forenkles.

  • Velferdsordningene ligger i dag i grønn boks i WTO og har ikke noen forpliktelse om reduksjon i støtte. Vi er redd for at omlegging av velferdsordningene på sikt vil føre til at disse midlene forsvinner.
  • Det er ikke gjort noen utredning av hva en fjerning av refusjonskravet vil kunne føre til når det gjelder utnyttelsesgrad av tilskuddsordningen ved ferie og fritid. Vi er redd for at mange blir tvunget til å prioritere vekk ferie og fritid, noe som kan medføre større behov for avløsning ved sykdom og kan gå ut over dyrevelferden. Mindre etterspørsel etter arbeidskraft vil også bidra til vanskeligheter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft for de som etterspør dette. Dette gjelder både ved ferie/fritid og sykdom. Dokumentasjon av utgifter er siste året kommet inn under 5%-kontrollen noe som allerede har ført til en forenklet ordning for forvaltningen.
  • Andre selvstendige næringsdrivende har ikke ansvar for husdyr 24/7 så det blir feil å sammenligne sykdom hos bønder med andre grupper. Av samme grunn er det viktig at sykepengeordningen består som i dag. Det er fornuftig å se på ordninger som fører til kortere og bedre saksbehandling ved avløsning ved sykdom.

For å sikre god rekruttering og et landbruk over hele landet er det nødvendig å fortsatt prioritere velfungerende velferdsordninger.

Det er viktig at forskrift til tidligpensjonsordningen sikrer at ordningen stimulerer til generasjonsskifte og rekruttering. For å sikre god rekruttering og et landbruk over hele landet er det nødvendig å fortsatt prioritere velfungerende velferdsordninger. Dette er en ordning som ikke kan forenkles bort, og vi oppfordrer politikere og faglag til å ha fokus på velferd i forhold til Forenklingsgruppas rapport.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS