Drone
Drone

Regelverk for droner på høring

Bruken av droner er blitt omfattende, uten at det finnes noe egnet regelverk til å regulere dette. For landbruket er droner svært interessante. Nå sendes utkast til regler på høring - men ikke til landbruket.

Publisert

Der er samferdselsdepartementet som har ansvar for dette fagfeltet. – Økt bruk av fjernstyrte luftfartøy eller såkalte droner, betyr at vi i Norge bør få på plass et regelverk som fremmer en videre utvikling av slike tilbud, samtidig som man ivaretar hensyn til sikkerhet for luftfarten og for personer på bakken. Hensyn som gjelder datasikkerhet og personvern må også reguleres. Norske regler og bestemmelser bør dessuten tilpasses best mulig til den teknologiske og reguleringsmessige utviklingen som skjer internasjonalt på dette området, sier statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet.

Hvem kan fly hvor under hvilke regler?

I høringsforslaget foreslås det bestemmelser som gjelder både kommersielle aktører og privat bruk. Blant annet foreslås det regulert hvor det skal være lov å fly med droner, eller mer presist fjernstyrte luftfartøyer som Luftfartstilsynet omtaler som RPAS. – Hoveddelen av forskriften inneholder forslag til særregler for RPAS-operatørene. I dag må alle operatører ha tillatelse fra Luftfartstilsynet. Vi foreslår en forenkling slik at mange vil kunne drive sin virksomhet uten slik tillatelse. Med det foreslåtte regelverket ønsker vi både å legge rette til for den nye RPAS-industrien, men også fastsette nødvendige begrensninger slik at sikkerheten for luftfarten og personer på bakken ivaretas. Bestemmelsene som foreslås er tilpasset dagens situasjon med bruk av RPAS. Luftfartstilsynet foreslår ulike krav til operatørene avhengig av vekt og hastighet på RPAS-luftfartøyet, melder Luftfartstilsynet.

Jord- og skogbruk er utelatt fra høringslista

Høringsfristen er 21. april, og høringsdokumentene finner du her. Det er fritt fram for alle å gi sine innspill. Det kan nevnes at ingen instanser eller organisasjoner knyttet til jord- eller skogbruket står på lista over høringsinstanser, og følgelig er det heller ingen som har fått dokumentene tilsendt eller er varslet om at arbeidet med regelverket pågår. Samtidig vet vi at bruk av droner innen jord- og skogbruket vil være til stor nytte, og ventelig få et betydelig omfang i nær framtid. Således er det all mulig grunn for landbruket å sette seg inn i høringsutkastet og melde inn sine innspill.

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS