sammenslåing
sammenslåing

Slår sammen landbruksforskninga

Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning skal blir til ett institutt fra 15. juli 2015. Målet er å effektivisere. 

Publisert

Tre institutterskal slås sammen og få felles administrasjon osv for å bli mer effektive og spare penger, sier Sylvi Listhaug.

Det er allerede vedtatt å slå sammen Statens landbruksforvaltning og Statens reindriftsforvaltning til et nytt Landbruksdirektorat fra 1. juli i år. Fra sist nyttår ble Landbrukets HMS-tjeneste slått sammen med Norsk Landbruksrådgivning, den gangen etter et påfunn fra forrige regjering.

- Større enheter gir mindre administrasjon

Pressemeldinga fra departementet sier ingenting om i hvilken grad det er foretatt noen utredning på om den foreslåtte sammenslåingen kan være fornuftig, eller om forslaget kun og blott baserer seg på politisk ideologi om at stort er godt.

- Med sammenslåingen av Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning samler vi kreftene innen landbrukets forsknings- og utviklingsmiljø. Regjeringen vil ha effektiv landbruksforvaltning og bedre bruk av forskningsmidler. Mindre ressurser skal heretter gå til administrasjon, drift og vedlikehold, og mer til utvikling av ny kunnskap, innovasjonsrettet arbeid og forvaltningsstøtte, hevder Sylvi Listhaug.

- Nødvendig for å møte utfordringer

Forskningen blir i økende grad internasjonalisert. EUs forskningsprogrammer stiller større krav til tverrfaglig forskning og gir større konkurranse om forskningsmidler. I Forskningsrådets nylig fremlagte ”Strategi for instituttsektoren 2014-2018”, går det frem at mange av forskningsinstituttene i Norge er relativt små, sårbare og i liten grad har infrastruktur og støttefunksjoner som er nødvendige for å delta i konkurransen om forskningsmidler, skriver regjeringen i sin pressemelding.

Hovedkontor på Ås

- Det grepet vi nå gjør skal styrke norsk landbruksforskning sin konkurransekraft. Det nye instituttet blir Norges tredje største forskningsinstitutt, sier Sylvi Listhaug.Det nye instituttet skal ha hovedkontor på Ås med enheter i de ulike deler av landet. Strukturen skal gjennomgås.

Driver med forskning, analyser og statistikk

Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning eies av og har styrer oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet. De har oppgaver innen forskning, analyser, utredninger og statistikk. De tre instituttene har et samlet budsjett på vel 700 mill. kr og sysselsetter ca. 650 årsverk, hvorav 350 på Ås og 55 i Oslo. De øvrige ansatte er spredt utover landet. Bioforsk er et nasjonalt forskningsinstitutt som utfører forskning og utviklingsarbeid innenfor planteproduksjon, matsikkerhet, mattrygghet og miljøspørsmål. Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om skog og arealressurser med formål å forske på og framskaffe kunnskap om skog, jord, utmark og landskap.Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har som mål å produsere kunnskap gjennom forskning, utredninger og dokumentasjon, innen nærings- og foretaksøkonomi for landbruk og landbruksbasert industri. NILF er videre sekretariat for Budsjettnemnda for jordbruket som framskaffer og bearbeider grunnlagsmateriale til de årlige jordbruksforhandlingene.

Powered by Labrador CMS