fendt veg 50 kmh
fendt veg 50 kmh

Solvik-Olsen held 50-lappen på vent

Kor blir det av 50-lappen, spør Senterpartiet. Samferdsleministeren lovar ei avklaring så snart som mogleg.

Publisert

Det vil sjå veldig rart ut om samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen, i ei regjering som går inn for rasjonalisering og forenkling, ikkje innfører 50-lappen.Foto: Thomas Haugersveen/SMK

I juni i fjor sende Vegdirektoratet ut eit framlegg som ville la alle over 18 år med klasse T eller BE pluss eit ekstrakurs få lov til å køyre 50 km/h-traktor, etter bestilling frå regjeringa. Dåverande statssekretær Geir Pollestad (Sp) meinte at regelen kunne bli innført i løpet av seinhausten. Som vi nyleg kunne melde her på gardsdrift.no har Vegdirektoratet konkludert med at 50-lappen må utsettast, fordi motargumenta er så sterke. Kva argument som er brukte og ein punktvis fagleg gjennomgang kan du lese om her.

" Tema i Stortinget Det er ingen løyndom at Vegdirektoratet har ein gjennomgripande skepsis til traktorar. Difor spør Stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås (Sp) om samferdsleministeren tar ansvar for å få innført 50-lappen, etter at Vegdirektoratet forsøker seg på omkamp basert på allerede kjente motforestillinger.

" Statsråden vil svare – om littSamferdsleminister Ketil Solvik-Olsen svarer at tilsvarande ordningar vert drøfta både i Norden og Europa for tida. Han vil både sjå på kva som kjem fram der og sjå nærare på innspela i høyringsrunden før ordninga med 50-lapp eventuelt blir innført. Solvik-Olsen seier vidare at departementet vil følge dette opp slik at det kommer en avklaring så raskt som mulig.

Her er heile svaret frå Solvik-Olsen:

Ketil Solvik-Olsen: Samferdselsdepartementet ba i 2011 Vegdirektoratet se nærmere på reglene om førerett for traktor. Bakgrunn for dette var et innspill fra landbruksnæringen om endring av gjeldende regelverk, som stiller krav om førerett for lastebil eller vogntog (klasse C eller CE) for å føre traktorer som går fortere enn 40 km/t. Departementet ba direktoratet vurdere hensynet til trafikksikkerhet ved en eventuell lemping av regler og opplæringskrav, samt hvordan en endring av reglene kan få betydning utenfor tradisjonell landbruksnæring.

Utredningen var ferdig våren 2013. den inneholdt blant annet forslag til en ordning for utvidet førerett for traktor som går inntil 50 km/t etter gjennomført tilleggsopplæring, for den som er fylt 18 år. Dette ble sendt på høring i juli 2013 sammen med en del andre forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften. Høringsfristen var i oktober 2013.Gjennom høringen kom det fram til dels svært ulike syn på en slik ordning. Landbruksnæringen synes overveiende å støtte forslaget, mens entreprenørbransjen har betydelige innvendinger.

Det er videre slik at tilsvarende problemstilling for tiden diskuteres både i Norden og Europa for øvrig. Blant annet skal det være et møte i den internasjonale førerprøveorganisasjonen CIECA i slutten av februar hvor Vegdirektoratet vil delta og hente erfaringer.

Jeg ser selvsagt behovet for en avklaring av dette spørsmålet, men for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag er det likevel ønskelig å vurdere forslaget ytterligere ut fra innspillene som kom fram i høringen, og i lys av den internasjonale utviklingen. Jeg vil derfor avvente resultatene av denne vurderingen, før det tas endelig stilling til hvilken løsning vi velger i Norge.

Samferdselsdepartementet vil imidlertid følge dette opp slik at det kommer en avklaring så raskt som mulig.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS