Tømmerkai
Tømmerkai

Fem nye tømmerkaier rustes opp

Statens landbruksforvaltning (SFL) har gitt tilsagn om tilskudd på 25 millioner kroner til fem kaianlegg for å bedre tømmertransporten.

Publisert

En båt med 5000 kubikk tømmer tilsvarer 170 tømmerbiler. Foto: SLF

De fem kaiene er spredt på fem fylker fra lengst sør til nord i landet. Oppgradering av kaianleggene skal være ferdig innen utgangen av 2014 og vil bli viktig for infrastrukturen i skognæringa, skriver SFL på hjemmesida si.

Disse kaiene får tilskudd

Mosjøen – Nordland; Tilskudd inntil 6 000 000 kroner

Sogndal/Kaupanger – Sogn og Fjordane; Tilskudd inntil 7 975 000 kroner

Skodje, Hojem – Møre og Romsdal; Tilskudd inntil 2 880 000 kroner

Mandal – Vest-Agder; Tilskudd inntil 350 000 kroner

Lindås/Bergen – Hordaland; Tilskudd inntil 7 195 000 kroner

Kommer hele verdikjeden til nytte

-Oppgradering og nybygging av kaianlegg og annen infrastruktur har stor betydning for skognæringa i den vanskelige situasjonen de nå er i, sier adm.dir. Jørn Rolfsen i SLF.

-Det er enorme verdier i skogen langs kysten og store volum skal ut de kommende årene. Skognæringa sikres tilgang til markedene både i Norge og andre deler av verden. Norsk skogsindustri, som f.eks. Granvin og Skogn, er avhengig av tilgang på tømmer fra båt. Tømmeret kan fraktes betydelig billigere og mer miljøvennlig via sjøveien. Derfor er denne infrastruktursatsingen så viktig for næringa, fortsetter Rolfsen.

Mange fordeler med sjøtransport

  • Færre tømmerbiler på veien: Hver tømmerbåt som laster ca. 5000 kubikkmeter tømmer, tilsvarer volumet på ca. 170 tømmerbiler. Kom disse tømmerbilene inn til kaia samtidig, ville det gitt en kø på over tre kilometer.
  • Sjøveien er ofte kortest: Hvis en kai eksempelvis reduserer den gjennomsnittlige transporten på vei med 30 km, vil hver fullastede båt bidra til å redusere veitransportene med ca. 5000 km
  • Reduserte klimagassutslipp: Med forutsetningen over reduseres veitransportene med 100 000 km for hver 100 000 kubikkmeter tømmer som går over kai. Dette reduserer dieselforbruket for veitransport med ca. 30 000 liter, som tilsvarer 80 000 kg CO2 i reduserte klimagassutslipp
  • Redusert dieselforbruk: Overgang fra bil- til båttransport av tømmer reduserer drivstofforbruket med 57 prosent per tonnkilometer. (Kilde: Sintefs rapport Transport av skogsvirke i kyststrøk)
Powered by Labrador CMS