Ministrene Giske, Arnstad og Vedum
Ministrene Giske, Arnstad og Vedum

750millioner til skogsindustrien

Regjeringen la i dag fram ei tiltakspakke for trenæringa på til sammen 750 millioner kroner.

Publisert

Ministrene Vedum, Giske og Arnstad la fram ei tiltakspakke for skogsindustrien på en pressekonferanse i dag. Foto: LDM

Pengene skal gå til mer effektiv transport, stimulere til ny bruk av tre og gi mer kapital til statlige investeringer i trenæringa.

500 millioner går til kapitalutvidelse i Investinor, øremerket for investeringer i skog- og trenæringene. De resterende 250 millioner kronene går til å gi mer konkurransedyktige transportkostnader for skogsindustrien og til forsking og utvikling for å skape trebaserte produkter i framtida. Disse 250 millioner kronene finansieres fra følgende departementer:

Landbruks- og matdepartementet: 75 mill.

Over Landbruks- og matdepartementets (LMD) budsjett foreslås det at 60 millioner kroner skal gå til infrastrukturtiltak for å gjøre tømmertransporten mer kostnadseffektiv. Det settes også av 15 millioner kroner for å stimulere til økt bruk av tre i bygg. Bygging av tømmerkaier og modernisering av eksisterende skogsbilveier skal bidra til å redusere transportkostnader og øke leveringssikkerheten til industrien.

Nærings- og handelsdepartementet: 75 mill.

Over Nærings- og handelsdepartementets (NHD) budsjett foreslås det å bevilge 75 millioner kroner til tiltak for å stimulere til økt forsknings- og utviklingsaktivitet i hele skogsektoren. Det foreslås økte bevilgninger til forsknings- og innovasjonsprogrammer i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge og styrket nettverksaktivitet for å få fram gode treforedlingsprosjekter.

Samferdselsdepartementet: 100 mill.

Over Samferdselsdepartementets (SD) budsjett foreslås en bevilgning på 100 millioner kroner for å bedre fremkommeligheten for bl.a. tømmertransporter, fordelt med henholdsvis 90 millioner kroner til utbedring av flaskehalser på riksvegnettet og 10 millioner kroner til beregning av tåleevne på fylkesvegene. Strekninger og områder der tiltakene vil ha størst nytte for tømmertransporter og treforedlingsindustri vil bli prioritert. Videre vil det om kort tid sendes forslag til nødvendige regelendringer for å øke totalvekten på tømmertransporter til 60 tonn, på høring med 6 ukers høringsfrist.

Powered by Labrador CMS