fosfor
fosfor

OBS! OBBS! Fare for fosformangel

Fosfor brukt i mineralgjødsel er en ikke fornybar ressurs. Det betyr at de globale fosforbeholdningene en dag tar slutt. De lærde strides om når det skjer. Tallene spriker fra 10 til 400 år.

Publisert

Husdyrgjødsel er en god fosfor-ressurs. Foto: colourbox.com

Livet slik vi kjenner det er umulig uten fosfor. Fosfor finnes i alle levende organismer og både mennesker og planter trenger tilførsel av fosfor for å overleve. Men når det snakkes om fosfor i dag, skjer det ofte i negative termer som «Fosfor på avveier». For store fosformengder i ferskvann fører for eksempel til gjengroing og oksygenfattig vann.

Slå ring om det vi har

Men fosfor er i seg sjøl er ikke negativt – grunnstoffet er helt nødvendig for liv. En begrenset ressurs som opplever stadig økt etterspørsel. Hva kan vi gjøre for å forhindre at livsviktige fosforreserver går tapt?

-Det vikitg at vi finner gode løsninger for hvordan vi kan ta vare på fosforet og utnytte bedre det fosforet vi har i omløp, sa Ola Stedje Hanserud, forsker ved Bioforsk Jord og miljø, på Avløpskonferansen 2012 i slutten av april.

Peak Phosphorus snart nådd

På samme måte som vi snakker om Peak Oil, mener flere forskere at vi nærmer oss Peak Phosphorus. Denne peak-en er ikke det samme som at fosformengden tar slutt, men på grunn av begrensede globale reserver, vil utvinningsmengden etter toppen er nådd, avta for hvert år. I enkelte viktige fosforproduserende land er produksjonstoppen allerede nådd, ett av disse er USA.

Slutt om 300 år?

På Avløpskonferansen fortalte Hanserud at International Fertilizer Development Centre (IFDC) anslår de totale reservene fosforholdig malm som eksisterer i dag til å utgjøre rundt 60 000 megatonn. I følge kommisjonen er dette, med et globalt årlig forbruk på 160 megatonn, nok til å vare i omtrent 300-400 år.

Slutt om 100 år?

Fosforindustri og forskning er imidlertid ikke enige om levetiden for fosforreservene vi har.

-Anslaget til IFDC tar ikke høyde for befolkningsveksten vi står overfor. Heller ikke et stadig større konsum av kjøtt er tatt med i beregningen. Som konsekvens av disse endrede forholdene vil det årlige forbruket av fosfor i mineralgjødsel øke, og de økonomiske drivverdige reservene vi kjenner til vil bli brukt opp mye raskere enn det gjødselkommisjonen sier, hevder Bioforskeren.

Enkelte forskere mener faktisk at levetiden for fosforreservene ikke er mer enn noen ti-år, opp mot 100 år. Det er veldig kort tid sett i et geologisk perspektiv.

Dårlig fosforutnyttelse

I Norge, særlig langs kysten på Vestlandet og lenger nord, finner vi områder med stor husdyrproduksjon. Disse områdene har et overskudd av fosfor ettersom husdyrgjødsel inneholder mye fosfor. Det er utfordrende å utnytte ressursene på en god måte.

Når det gjelder matkjedekretsløpet, samler matavfall og avløp opp mye fosfor, men utnyttelsen av fosforet her har foreløpig vært nokså begrenset ut fra plantetilgjengelighet og praktiske hensyn. Fosforutnyttelsen i Norge per i dag er med andre ord ikke optimal med tanke på at fosforreservene minker.

Gjenbruk av fosfor i avløp og andre tiltak

Hva kan vi gjøre for å utnytte fosforreservene bedre?

På Avløpskonferansen sa Hanserud at det bør være mulig å utnytte fosfor i jord bedre gjennom jordkultur og planteforedling. Han trakk i tillegg frem avfall fra sjømatproduksjon som en interessant fosforkilde.

Hanserud la særlig vekt på mer effektiv gjenbruk av fosfor i organisk avfall og avløp som tiltak, og viste til flere metoder for resirkulering av fosfor i avløp.

– Man kan forbedre slamkvalitet og tilgjengelighet av fosfor i slam i eksisterende renseanlegg, skille ut fosfor i renseanlegg og også se på muligheter for oppstrøms kildeseparering i husholdningsavløp.

Hanserud påpekte at det sistnevnte må vurderes som et reelt alternativ, også i urbane områder. For å få det til etterlyste han flere demonstrasjonsanlegg i Norge slik at vi kan se hvordan det fungerer i vår kontekst.

– Fosfor er en begrenset ressurs som opplever stadig økt etterspørsel. Vi kan og bør ikke vente med å ta grep! avsluttet han sitt innlegg med.

Les originalartikkelen her

"
Powered by Labrador CMS