Strøflis i hand-Pezzolatohogger
Strøflis i hand-Pezzolatohogger

Det går så energiflisa fyker!

Så langt i år er det utbetalt 19 millioner kroner i tilskudd til energiflis. Potten på 29 millioner kan ifølge SLFs prognoser gå tom i løpet av sommeren eller tidlig høst. Her gjelder det om å henge på!

Publisert

Vil du være med så heng på! Det gjelder om å flise mens det ennå er tilskudd tilbake!

Skogeierne og næringen har for alvor tatt energiflisordninga i bruk. Det har vært en formidabel utvikling i volum med råstoff fra skogen. Volumet har økt fra 220 000 løskubikkmeter i 2009 til 800 000 løskubikkmeter i 2011.

Stimulerer til økt uttak av energivirke

- Dette er en særdeles positiv utvikling. Utover sysselsettingseffekten, som var det opprinnelig målet, har energiflisordningen bidratt til utvikling av bedre løsninger for høsting og handtering av trevirke, ny logistikk og mer effektive verdikjeder, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Regjeringen mener at det i en tidlig fase av utviklingen av bioenergimarkedet i Norge, er nødvendig å stimulere til økt uttak av skogsråstoff og utvikle en effektiv logistikk og lønnsomme verdikjeder.

Mangedobling av flisproduksjonen

Med midler fra tiltakspakken mot finansuroen ble det derfor i 2009 etablert en ordning med tilskudd til uttak av skogsråstoff til bioenergi. Ordningen har vært så vellykket at Regjeringen har valgt å videreføre den, og i 2011 ble det satt av et budsjett på 29 millioner kroner til dette, dvs. på om lag samme nivå som i 2010. I 2009 bidro ordningen til et uttak av råstoff tilsvarende 220 000 løskubikkmeter skogsflis, en mangedobling av flisproduksjonen sammenliknet med før ordninga ble etablert. I 2010 økte aktiviteten ytterligere og det ble tatt ut råstoff tilsvarende omlag 500 000 løskubikkmeter skogsflis.

Øker lønnsomheten

Økt produksjon av skogsflis er viktig for å sikre råstofftilgang til de mange bioenergianleggene som er under utbygging med støtte både fra Enova og Innovasjon Norge. Støtteordningen for skogsflis har også en annen viktig funksjon ved at den øker den samlede lønnsomheten ved skogsdrift og bidrar dermed generelt til økt avvirkning av øvrige tømmersortimenter.

Les mer om energiflisordninga hos SLF

"
Powered by Labrador CMS