Agder
Agder

Agder-fylkene er ikke som andre fylker

Jordbruksjorda i Agder er god, men arealet er mindre og mer oppstykket enn i andre fylker. Gardene er gjennomgående små og de blir stadig færre, men klimaet er til gjengjeld godt.

Publisert

Illustrasjonsbilde fra Aust-Agder.

Det er i utgangspunktet gode vokseforhold for planter i Agder, sier jordgransker Siri Svendgård-Stokke ved Norsk institutt for skog og landskap til nettstedet forskning.no.

Jorda er i god hevd og det er viktig at denne opprettholdes.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall gardsbruk i Agder har gått ned fra nær 9000 til 2000 de siste 40 årene, samtidig som jordbruksareal i drift har ligget stabilt på rundt 300 000 dekar.

God jord som drenerer seg sjøl

Norsk institutt for skog og landskap har kartlagt jordsmonnet i Aust- og Vest-Agder med tanke på jordas kvalitet. Og det er mye positivt å si om jordbruksarealene i Agderfylkene. Nesten halvparten av jordbruksarealet har små eller ingen begrensninger for jordbruk. Og der det er små begrensninger er det enten snakk om behov for grøfting eller vanning.60 prosent av jorda er sjøldrenert. Dette er en stor fordel dersom antakelsene om et våtere klima slår til.

Ifølge Meteorologisk institutt var nedbøren i Agder-fylkene hele 160 prosent av normalen i 2011. Med så store nedbørmengder vil arealer med sjøldrenert jordsmonn ha en stor fordel.

Noen ganger er litt gjødsel nok

Aust-Agder er det fylket i landet med minst gjennomsnittlig størrelse per bruk.

På den andre sida nyter de fleste jordbruksområdene i Agder godt av et klima som gir grunnlag for en mer allsidig jordbruksproduksjon enn mange andre steder i landet.

Ifølge jordekspertene har nesten halvparten av jordbruksarealet i Vest-Agder og Aust-Agder et godt jordsmonn. Det betyr at jorda har små eller ingen begrensninger for å drive jordbruk.

Enkelte steder er kalking og gjødsling tilstrekkelig for å gi gode og årvisse avlinger av kulturplanter tilpasset lokale klimaforhold. Vannhusholdningen er nøkkelen til god jordkvalitet.

Stein og grus i maskineriet

I følge Skog og landskap er det kun små deler av Aust-Agder og Vest-Agder som har store begrensninger for plantedyrking og maskinell drift. Det som begrenser mest er torvjord som har mye organisk materiale og mineraljord med høgt innhold av grus og stein.

Mengden grus og stein i jorda varierer mye, og store mengder er ugunstig for jordbruket. Jord med høgt innhold av grus og stein har svært liten vannledningsevne og lågt næringsinnhold. Jorda blir løs og åpen, og har liten evne til å holde på vann. Slik jord blir derfor både tørkesvak og har liten evne til å forsyne plantene med næringsstoffer.

Powered by Labrador CMS