utsiktsrydding
utsiktsrydding

Vi erklærer herved Buskerud som gjenåpnet!

Buskerud var i ferd med å gro igjen. Det kunne ikke Fylkesmannen rolig sitte og se skjedde. Nå er ryddesjauet over og Buskerud er igjen blitt et åpnere landskap å ferdes i for innbygger og turist.

Publisert

Et illustrativt "Før" og "Etter"-bilde. Foto: Fylkesmannen i Buskerud

For å bidra til å løse problemet tok Buskerud fylkeskommune initiativ til prosjektet ”Et åpnere Buskerud” (2008-2010). Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Innovasjon Norge, Buskerud Bondelag og Viken. Kostnadsrammen var på totalt to millioner kroner.

Minsker viltdøden

I Buskerud har de det samme problemet som i de fleste andre fylker - gjengroing av landskapet gjør at vegfarende i stor grad ferdes i grønne tunneler. Dette hindrer utsikt og gir en kvalitetsmessig dårligere reiseopplevelse. Åpnere veistrekninger bedrer også trafikksikkerheten og reduserer risikoen for viltpåkjørsler.

Numedal, Hallingdal og Hurum

Prosjektets hovedmål var ”Å sikre turister og andre veifarende gode, opplevelsesrike og trygge reiser langs veiene i Buskerud gjennom en varig og systematisk rydding og skjøtsel av landskapet langs prioriterte strekninger av hovedveinettet.”

I prosjektperioden er det gjennomført rydding langs vei i tre utvalgte områder: Numedal, Hallingdal og Hurum.

Skaff deg den brukermanual!

Med bakgrunn i de erfaringer som er gjort gjennom disse pilotprosjektene, er det utarbeidet en handbok for utsiktsrydding langs veg. I denne finner du viktige råd og tips til planlegging, organisering og gjennomføring av ryddeprosjekter. Brukerhandboka er ment som et verktøy for dem som vil ta initiativ til ryddeprosjekter og en oppskrift for arbeidet.

Det vanskelige etterarbeidet

En svært viktig del av utsiktsrydding er etterskjøtsel for å hindre gjengroing. Slik etterskjøtsel vil måtte utføres etter at hovedprosjektet er avsluttet. En eller flere etater bør ta ansvar for finansiering og gjennomføring av etterskjøtsel som del av ordinære driftsoppgaver eller i et forpliktende samarbeid.

Se flere "Før" og "Etter"-bilder fra Hurum her

"
Powered by Labrador CMS