Ku1
Ku1

Antall mjølkeprodusenter går ned - færre kyr også

Det er fem prosent færre mjølkeprodusenter i 2011 enn det var i 2010, og antallet mjølkekyr er nesten 5000 lågere enn i 2010. Gjennomsnittsstørrelsen på besetningene har derimot økt fra 21,4 til 22,1 mjølkekyr hos de nå vel 10 500 produsentene.

Publisert

Mens det fra 2009 til 2010 var en liten økning i det totale tallet på mjølkekyr og ammekyr, er det fra 2010 til 2011 en nedgang på knapt 3000 kyr.

Dette framkommer i forbindelse med at de foreløpige tallene fra søknadene om produksjonstilskudd publiseres nå. Endelige tall foreligger i april 2012 når søknadene er ferdig behandlet, skriver SLF på sine hjemmesider.

To prosent færre søkte produksjonstilskudd

44 723 foretak søkte omproduksjonstilskudd ved søknadsomgangen i august 2011. Det er 1007 færre enn i fjor, og tilsvarer en nedgang på 2,2 prosent. Dette er en noe større nedgang enn fra 2009 til 2010. Siden år 2000 er 20 000 bruk borte.

59 søyer per produsent

Det er en mindre nedgang på én prosent søkere med sau, og i 2011 er det vel 14 100 saueprodusenter i landet. Gjennomsnittlig antall søyer over ett år er tilnærmet det samme som i fjor, knapt 59 dyr per produsent.

Både slaktegris og verpehøner ned

Antallet søkere med slaktegris og verpehøner er begge redusert med fire prosent, til henholdsvis vel 2100 og 1700 produsenter. Men blant dem som har høner, er det bare 800 produsenter som har flere enn 20.

Jordbruksarealet krymper med vel 60 000 dekar

De foreløpige tallene for jordbruksareal i drift viser i alt 9,98 mill. dekar, en nedgang på vel 36 000 dekar i forhold til tallene for 2010. Sammenlignet med de foreløpige tallene for 2010, er arealet redusert med 65 000 dekar (0,6 prosent). Arealnedgangen er i samme størrelsesorden som reduksjonen fra 2009 til 2010 som med endelige tall var på 68 000 dekar.

Av jordbruksarealet er ca. 2/3 eng og beite og 1/3 åpen åker - det meste korn. Grovfôrarealet er på samme nivå som i fjor, mens det er en nedgang på vel 30 000 dekar kornareal.

Arealet med grønnsaker er økt med 2000 dekar, mens potetarealet er redusert med 3000 dekar. Arealet med potet er fire prosent av arealet med åpen åker, mens arealet med grønnsaker er to prosent.

Nedgang i økologisk areal

Det er nedgang i omleggingen til økologisk drevet areal. Det er færre produsenter som søker og mindre areal det søkes for, fra snaut 31 000 dekar i første års karens hos 380 søkere i 2010 til 21 500 dekar hos 310 søkere i 2011. Arealet med økologisk korn har imidlertid økt med 9000 dekar. Sett under ett er andelen jordbruksareal som er lagt om, eller er under omlegging, noe lågere enn i fjor og utgjør 5,3 prosent av totalt jordbruksareal som det søkes produksjonstilskudd for.

Powered by Labrador CMS