Sauehotell 02

Buskerud: 5000 flere søyer på fire år

Nedgangen i sauetallet i Buskerud fylke fra 42 000 søyer i 2001 til 35 000 søyer i 2007, fikk Buskerud Bondelag til å reagere. Et prosjekt skal nå få antall søyer opp i 40 000 på fire år.

Publisert

Prosjektet har arrangert fagkurs med tilhørende gardsbesøke for å studere driftsbygninger. Foto: Eldor Bjerke

Prosjektet ble etablert i 2008 og finansiert av Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud Fylkeskommune, Nortura, Buskerud Landbruksselskap og Stiftelsen Foss Gård. Prosjektet har en kostnadsramme på 1,4 millioner kroner over fire år. Eierskap og prosjektledelse er lagt til Buskerud Bondelag.

Målgang i 2012

Prosjektets hovedmål er å øke antall søyer fra 35 000 til ”40 000 på 4” år, det vil si fram mot 2012. Målet søkes oppnådd gjennom praktisk kunnskap for å styrke driftsøkonomien og bidra til et framtidsretta sauehold. Ved hjelp av lokale prosjektkoordinatorer med faglig og organisatorisk kompetanse, har prosjektet oppnådd bred kontakt med produsenter i hele fylket.

Bygninger

Regionvise møter med presentasjon av prosjektet i tillegg til planleggingsmøter med landbrukskontor og lokallag, har lagt grunnlaget for valg av aktiviteter i prosjektet. I 2009 var det spesielt fokus på driftsbygninger til sau. Målgruppen for fagdagene var saueprodusenter med planer om nybygg eller ombygging av eksisterende bygninger, eller interessere for nye løsninger som kan passe til eget driftsopplegg. Responsen fra målgruppa på gjennomførte arrangementer har vært svært god. I alt fire todagers fagkurs med fjøsbesøk og fokus på byggeprosess og bygningsløsninger er gjennomført i flere regioner. Fjøsbesøkene viste bruk av ulike innredninger og fôringsløsninger. Hver av deltakerne ble også tilbudt individuell rådgivning.

Gjerdehold

I 2010 vil prosjektet ha fokus på utfordringer knyttet til utnyttelse av utmarksbeite og gjerdehold. Godt tilrettelagt utmarksbeite er avgjørende for et godt og effektivt sauehold. I mange bygdelag er det store utfordringer med gjerdehold mellom utmark og innmark og mellom innmarksbeiter. Endring i bruk av innmarksnære utmarksområder med omdisponering av arealene til andre formål enn landbruk, skaper også utfordringer.

(Kilde: Fylkesnytt fra Buskerud)

Powered by Labrador CMS