mink2
mink2

Utkast til ny pelsdyrforskrift på bordet i dag

Mattilsynet har i dag oversendt utkast til ny forskrift om hold av pelsdyr til Landbruks- og matdepartementet. Departementet skal nå gjennomgå utkastet før eventuell endring og fastsettelse av den nye forskriften.

Publisert

Hovedtrekkene i forskriftsutkastet

• Krav om kompetanse for hold og avliving av pelsdyr, samt strengere krav til tilsyn og stell og forebygging av skade.

• Bare dyr som er tillitsfulle overfor mennesker og ikke aggressive overfor andre dyr, skal kunne brukes i avl.

• Krav om dokumentasjon gjennom skriftlige rutiner og journalføring.

• Fleksible oppstallingssystemer skal gi dyrene større bevegelsesfrihet, et rikere fysisk miljø og mulighet til ønsket sosial kontakt med andre dyr.

• Anleggets oppholdsareal skal utnyttes i størst mulig grad gjennom hele året, slik at både avlsdyr og valper kan bevege seg friere.

• Krav om frostfritt og automatisk drikkevannsanlegg, berikende innretninger i miljøet, liggehylle til mink og helårig skjul, samt økt minsteareal til rev.

• Gradvis ikrafttredelse skal gi tid til omstilling. Nye arealkrav til rev trer f.eks. i kraft om sju år.

Må bruke mer tid i anlegget

– Forslaget legger også opp til endrede driftsrutiner og et ikke ubetydelig merarbeid for dyreholderen. Økt tilstedeværelse i anlegget står sentralt. Bruk av mer tid til dyrene er etter Mattilsynet mening påkrevd for å oppnå nødvendige velferdsforbedringer, sier Gisken Thoen, regelverkdirektør i Mattilsynet.

Skal kunne leve av næringa

I sum mener Mattilsynet at de forventede dyrevelferdsmessige gevinster står i rimelig forhold til de forventede økonomiske konsekvensene for pelsdyrnæringen, slik at næringen kan opprettholdes i Norge.

Mattilsynet har så langt det har vært mulig, søkt forankring i vitenskapelig basert kunnskap i forskriftsarbeidet.

– Det er imidlertid behov for mer forskning for å utvikle alternative driftsformer som kan gi enda bedre dyrevelferd for pelsdyrene, sier Thoen.

.

Powered by Labrador CMS