Hedmarkskog
Hedmarkskog

Høgest inntekt fra skogbruket i Hedmark

25 400 personlige skogeiere hadde positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2007. I gjennomsnitt hadde disse en årlig skogbruksinntekt på 34 000 kroner. Skogbrukere i Hedmark hadde høyest gjennomsnittlig inntekt i 2007 med 57 000 kroner.

Publisert

Noe så "uvanlig" som manuell tømmerhogst. Illustrasjonsbilde fra Hedmark. Foto: Arve Nordlie.

Statistisk sentralbyrås ferske statistikk for personlige skogeiere viser at de aller fleste skogeiendommer er eid av enkeltpersoner, og i alt er det registrert 109 300 personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal. I 2007 hadde de en samlet næringsinntekt fra skogbruket på 859 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2006 var 784 millioner kroner. I tillegg var 99 millioner ført på skogeiers ektefelle i 2007, mot 88 millioner i 2006.

Store variasjoner i inntektaAvhengig av størrelsen på det produktive skogarealet er det stor variasjon i næringsinntekta fra skogbruket. Skogeiere med positiv næringsinntekt og mellom 5 000 og 20 000 dekar produktivt skogareal, hadde i gjennomsnitt en næringsinntekt fra skogbruket på 181 000 kroner. De skogeierne som eide mer enn 20 000 dekar produktiv skog, hadde en gjennomsnittlig inntekt fra skogbruket på 542 500 kroner.

Den gjennomsnittlige bruttoinntekta til skogeiere med overskudd i skogbruket i 2007 var på 453 000 kroner, en økning på 60 000 kroner fra året før. Inntekta fra skogbruket utgjorde sju prosent av bruttoinntekta, andre næringsinntekter utgjorde 32 prosent og 40 prosent besto av lønnsinntekter. Resten var pensjon og andre inntekter.

Størst skoginntekt i HedmarkDet var Nord-Trøndelag - med en andel på 44 prosent - som hadde den største andelen skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk. I de tre nordligste fylkene er denne andelen helt marginal. Blant dem med positiv næringsinntekt fra skogbruket var den gjennomsnittlige næringsinntekta fra skogbruk høyest i Hedmark, med 57 000 kroner.

Hver fjerde skogeier er en kvinne, og av skogeierne med positiv næringsinntekt fra skogbruket var 16 prosent kvinner. Disse hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk som var 12 prosent høyere enn gjennomsnittet for mennene.

Jordbruket betyr mer enn skogbruketOmtrent hver tredje skogeiendom blir drevet i kombinasjon med jordbruk. I 2007 hadde skogeierne med positiv næringsinntekt fra skogbruket en gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruket på 92 000 kroner.

Én av fem har høgere utdanningÉn av fem skogeiere har høgere utdanning. Blant hele den voksne befolkninga over 16 år er tilsvarende andel én av fire. Denne forskjellen kan delvis forklares med den høge gjennomsnittsalderen blant skogeiere.

Se den fylkesmessige oversikten over inntektene i skogbruket her

"
Powered by Labrador CMS