slåmaskin slep ehloHNM+370+C+3
slåmaskin slep ehloHNM+370+C+3

Grovfôr dyrare enn kraftfôr

Grovfôret kostar deg 3,67 kr pr. fôreining. Kraftfôret får du for 2,40. Kostnaden med å produsere grovfôr til ein liter mjølk er kr 1,63 høgare enn det du får betalt for mjølka.

Publisert

Dette viser tal i ei fersk analyse frå Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).Analysen bygger på overslag gjort spesielt for å finne økonomien i mjølkeproduksjonen. Arbeidsinnsatsen er verdsett til kr 134 pr. time, som tilsvarer jordbrukets tariffløn. Dette er samstundes mykje over det kalkylane viser at bonden sjølv har i timebetaling.Maskinkostnad: 66 prosentDet er mekaniseringskostnaden som er den største stygge ulven i kalkylen. Maskinkostnaden ligg 66 prosent høgare enn arbeidskostnaden.Er du ein typisk mjølkebonde og investerer for 100 000 i maskiner, aukar det kostnaden pr. liter mjølk med 18 øre.Her følgjer heile undersøkinga frå NILF. Vil du lese meir om bakgrunnen for tala, går du til NILF sine sider her.

" Grovfôr koster mer enn kraftfôr (Pressemelding fra NILF)

"Nye anslag for sjølkost i melkeproduksjonen tyder på at grovfôr er dyrere enn kraftfôr, og at melk koster over fem kroner pr liter å produsere, vel halvannen krone mer enn bonden får betalt. Bondens arbeidstid er da verdsatt til tarifflønn som er høyere enn gjennomsnittlig avkastning av egen arbeidsinnsats.NILF har gjennomført en spesialundersøking for å anslå hva grovfôret på norske melkeproduksjonsbruk koster når samtlige kostnader tas med. Resultatet viser kr 3,67 i brutto kostnad per fôrenhet og kr 2,40 etter at tilskudd er trukket fra. Kraftfôrprisen var kr 2,50.Netto sjølkost per liter melk, etter at tilskudd og verdi av slakt og livdyr er trukket fra, blir da kr 5,09. Dette er kr 1,63 mer enn prisen bonden fikk for melka og differansen skyldes primært forskjellen mellom jordbrukets tarifflønn og oppnådd timefortjeneste i jordbruket.Kostnadssiden i regnskap for gårdsbruk har lenge hatt økende andel faste kostnader, og tilsvarende mindre andel variable kostnader. Dekningsbidragsmetoden, som har fokus på variable kostnader, gir ofte ikke god nok analyse av produksjonen i næringen. Sjølkostmetoden tar i tillegg til de variable kostnadene også med de faste. Verdien av eget arbeid og avkastning på kapital i næringen regnes her som kostnader.På bakgrunn av tallmaterialet fra de årlige driftsgranskingene har NILF gjennomført en spesialundersøking for å finne faktisk sjølkost på grovfôr. Resultatet viser at samlet kostnad per fôrenhet kan anslås til kr 3,67. Dette er betydelig mer enn kraftfôrprisen på kr 2,50.De variable kostnadene utgjør bare 55 øre, eller 15 % av samlede kostnader. Netto sjølkost, etter at tilskudd relatert til grovfôrproduksjonen er trukket fra, er kr 2,40.Mekaniseringskostnader utgjør en stor andel av sjølkostprisen, ca 66 % mer enn arbeidskostnadene. Eget arbeid er i denne beregningen verdsatt til jordbrukets tarifflønn, som er kr 134 pr time, som igjen ligger betydelig høyere enn beregnet vederlag for bondens egen arbeidsinnsats.Hvis timeprisen økes til for eksempel kr 250, øker sjølkostprisen per fôrenhet med 58 øre. Tilsvarende vil en investering i grovfôrutstyr på 100 000 kroner medføre en direkte årlig økning på 18 øre per fôrenhet.I notatet er netto sjølkost per fôrenhet videre brukt til verdsetting av grovfôret som en kostnad i melkeproduksjon. Netto sjølkost per liter melk, etter at tilskudd og verdi av slakt og livdyr er trukket fra, blir da kr 5,09. Dette er kr 1,63 mer enn salgsprisen på melk. Av tallmaterialet kan en også beregne brutto sjølkost i melkeproduksjonen før fradrag av tilskudd. Denne utgjør ifølge disse beregningene kr 10,65.

Powered by Labrador CMS