Hver sau skal ha 1,5 kvadratmeter til disposisjon, hvorav halvparten er fast golv.
Hver sau skal ha 1,5 kvadratmeter til disposisjon, hvorav halvparten er fast golv.

50 % fast dekke i øko-sauefjøs

Økologiske sauebønder har i dag et unntak fra EU-kravet om 50 % fast dekke i sauefjøs. Unntaket vil opphøre så snart nytt regelverk trår i kraft.

Publisert

Norge har akseptert å ta inn et nytt EU-regelverk for økologisk produksjon. Når dette vil skje, er ennå usikker. De kommende endringene omfatter virksomheter som omsetter økologiske produkter. Det er viktig at disse virksomhetene allerede nå forbereder seg på endringen, sa det ikke blir noen overgangsperiode, skriver Mattilsynet.

Må sluke ei hel regel-pakke

Økologiske produsenter i EU-landene fikk nytt regelverk som trådte i kraft fra 1. januar 2009. Regelverket omfatter hele kjeden med krav til økologisk produksjon, foredling, merking, omsetning og import av økologiske produkter. Det har vært en rekke oppdateringer i dette regelverket, og «regelverkspakka» for økologisk produksjon må først tas inn i EØS-avtalen før den blir gjeldende i Norge. Så fort regelverket er tatt inn i EØS-avtalen, vil det være gjeldene i Norge, skriver Mattilsynet videre.

KRAV 1: Minimum 50 % fast dekke i sauefjøs

Som sagt innledningsvis har Norge i dag et unntak fra kravet om minimum 50 % fast dekke i sauefjøs, men dette fritaket vil opphøre. Det betyr at sauefjøs etter endringene må ha minimum 50 % fast dekke. Gjeldende krav til størrelse på innearealet videreføres, med minimum 1,5 m² per dyr hvorav minst 0,75 m² må være tett golv. Husdyrrom skal ha en bekvem, ren og tørr ligge- og hvileplass med tilgang på strø.

KRAV 2: Høyere andel med lokalprodusert fôr

I svine- og fjørfeproduksjonen vil det bli innført et krav om bruk av minimum 20 % fôr fra egen virksomhet eller produsert i regionen. Dette omfatter også kraftfôret som blir levert av fôrvirksomheter. For drøvtyggere blir det et krav om at 60 % av fôret skal komme fra egen virksomhet eller fra regionen, og her er ikke fôr fra fôrvirksomhetene med i beregningen. Det vil komme nærmere informasjon og avklaring om hva som menes med «region» i Norge.

KRAV 3: Ulike sorter ved parallellproduksjon

For frukt- og ribesvekster blir det et krav om å bruke ulike sorter som lett kan skilles fra hverandre dersom det drives parallellproduksjon (både økologisk og konvensjonell produksjon). Dersom sortene ikke lett kan skilles fra hverandre, må det foreligge en godkjent plan for omlegging av hele arealet innen 5 år.

KRAV 4: Oppdaterte lister for tillatte innsatsvarer og tilsetningsstoffer

Regelverksendringen innebærer oppdatert og endret utvalg av tillatte innsatsvarer og tilsetningsstoffer i økologisk mat og fôr. Dette innebærer bedre valgmuligheter for virksomhetene, siden behovet er endret med utviklingen i den økologiske sektoren.

KRAV 5: Nytt regelverk for import av økologiske produkter

Dette innebærer oppdaterte lister over godkjente land og produktkategorier som det er tillatt å importere økologiske produkter til Norge.

KRAV 6: Bruk av EU-logoen

Det nye regelverket gir rett til bruk av EU-logoen på all ferdigpakket økologisk mat som blir produsert og pakket i Norge. Ø-merket vil kunne brukes i tillegg til EU-logoen ved merking og markedsføring av økologisk mat.

KRAV 7: Flere tilleggskontroller og stikkprøver

Det innføres et krav om at Debio i tillegg til den årlige inspeksjonen av økologiske virksomheter skal gjennomføre 10 % tilleggskontroller og 10 % uanmeldte kontroller. Videre skal det gjennomføres minimum 5 % stikkprøver av alle økologiske produkter.

KRAV 8: Regelverk for økologisk akvakulturproduksjon og økologisk vin

Det økologiske EU-regelverket som gjelder i Norge i dag omfatter ikke detaljerte regler for produksjon av økologiske akvakulturprodukter og økologisk vin. Med nytt EU-regelverk blir imidlertid dette formelt gjeldende også i Norge. For økologiske akvakulturprodukter har vi en midlertidig nasjonal forskrift med tilsvarende regler som i EU.

Powered by Labrador CMS