Andelen kvinnelige bønder øker jevnt og trutt, men fortsatt er det mange odelsjenter som velger bort gardsdrift. Foto: colourbox.com

6068 kvinnelige bønder i Norge

16 prosent av landets 37 925 bønder er kvinner.

Publisert

Det er tall fra Bygdeforsknings Trenddata fra 2016 som viser fordelingen mellom kjønnene i landbruket. Fra det samme materialet kan vi lese at kvinnebøndene i gjennomsnitt er noe yngre enn sine mannlige kolleger. Kvinnene er i snitt 50 år, mens mennene er 55 år. Det er også i gjennomsnitt kortere tid siden kvinnebøndene tok over bruket sammenliknet med de mannlige bøndene (16 år mot 23 år).

Høyere utdanning blant kvinnene

De kvinnelige bøndene har høyere utdanning enn sine mannlige kolleger, men flere menn har yrkesfagutdanning (50 %) og flere menn har landbruksfaglig utdanning på videregående eller høgskolenivå (50 %) mot 39 % av kvinnene.

Driver sammen med partneren

Kvinner og menn driver om lag like ofte med mjølkeproduksjon, husdyrhold, korn eller planteproduksjon. En viktig forskjell er likevel at mens menn over tid har utviklet en slags én-mannsproduksjon hvor de jobber flere timer og aleine, så driver kvinnebønder oftere i samarbeid med en partner, skriver Bygdeforskning.

Kvinnebonden og partner deltar oftere begge med betydelig arbeidsinnsats på bruket.

Flest kvinner driver økologisk

Kvinner og menn eier om lag like store bruk, men det er en høyere andel menn som driver mest areal (når leiejord er med). Kvinnebønder har noe lavere inntekt fra gardsbrukene sine, men på husholdsnivå er det ikke systematiske forskjeller mellom menn og kvinners inntekter. Kvinnebønder har også like ofte som sine mannlige kolleger inntekter fra tilleggsnæringer med utgangspunkt i bruket (60 %).

Andelen av kvinner som driver økologisk er 15 prosent, mot 6 prosent blant menn.

Gamle forestillinger sitter hardt i

Ennå er det ikke alle kvinner som benytter seg av retten til å overta gardsbruk. Det forklares med at mange av jordbrukets arenaer er mannsdominerte og at det er en utbredt oppfatning om at menn har de egenskapene som skal til for å være bonde. Men uavhengig av kjønn er også usikker økonomi og rammebetingelser, samt lange arbeidsdager og lite fritid, noe av grunnen til at gardsdrift blir valgt bort.

Tross alt: andelen kvinnelige bønder stiger jevnt og trutt!

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS