Tømmer - Oppland 600
Tømmer - Oppland 600

Hogst på én av ti skogeiendommer

På 13 900 skogeiendommer var det tømmeravvirkning for salg i 2014. Det er 11 prosent av alle skogseiendommene i landet.

Publisert

Det var langt mellom tømmerlunnene i Norge i 2014.

Hogstaktiviteten var størst i Hedmark. I løpet av siste tiårsperiode er det registrert avvirkning for salg på 36 prosent av landets skogeiendommer, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

De store hogger mest

Ikke uventet var hogstaktiviteten størst på de litt større eiendommene. For eiendommer over 5 000 dekar var det hogst for salg på rundt 70 prosent. Andelen med avvirkning varierte ellers mye mellom landsdelene. I Hedmark, der aktiviteten var størst, ble det hogd tømmer for salg på 22 prosent av eiendommene. På Vestlandet hadde fem prosent av skogeiendommene tømmeravvirkning for salg, mens aktiviteten i Nord-Norge var enda lavere. På landsbasis var det i siste tiårsperiode avvirkning for salg på 46 600 eiendommer.

Ni av ti eiendommer er mindre enn 1000 dekar

I alt 128 200 skogeiendommer har minst 25 dekar produktivt skogareal. Det produktive skogarealet til disse eiendommene var 70,3 millioner dekar. Det er stor overvekt av mindre eiendommer, og ni av ti er under 1 000 dekar. I 2014 ble 34 200 skogeiendommer drevet i kombinasjon med jordbruksbedrift.

Gjennomsnittseiendommen består av 550 dekar produktiv skog og 280 dekar uproduktivt skogsareal.

Bare en tredel er produktiv skog

I alt dekker skogeiendommene 218,5 millioner dekar. Mens 70,3 millioner dekar er produktiv skog, er 35,8 millioner dekar uproduktiv skog. Resten av arealet består i hovedsak av jordbruksareal, åpen fastmark, fjell, breer og vann.

Private skogeiere eier mest

Enkeltpersoner eier 94 prosent av eiendommene. Sett i forhold til produktivt skogareal, eier enkeltpersoner 78 prosent, etterfulgt av staten med ni prosent. Videre følger andre private, som aksjeselskap, med fem prosent, og kommune og fylkeskommune med tre prosent.

Hedmark hogger det dobbelte av landsgjennomsnittet

Gjennomsnittlig hogstkvantum per skogeiendom lå på 690 kubikkmeter i 2014. For ti år siden var gjennomsnittskvantumet for en eiendom 525 kubikkmeter. I Hedmark var gjennomsnittlig hogstkvantum 1 180 kubikkmeter i 2014. Dette fylket har også en stor del av de største skogeiendommene.

Skogeierne har penger på bok

Ved inngangen til 2014 hadde norske skogeiere til sammen 1 237 millioner kroner på sine skogkonti. I løpet av året ble det satt av 443 millioner kroner på disse kontiene, som tilsvarer nesten 13 prosent av verdien av tømmeret som ble hogd samme året. I alt 334 millioner kroner ble utbetalt til skogeieren for å dekke ulike investeringer og tiltak.

Mest ungskogpleie på større eiendommer

Andelen produktiv skog med utført ungskogpleie er størst på skogeiendommer over 2 000 dekar. For tilsvarende andel tilplantet skogareal er det nokså liten forskjell mellom de ulike eiendomsstørrelsene.

Skogeiendommer
2014
Antall eiendommerAndelProduktivt skogarealAndel
I alt128 196100,0

70 296 781

Bildetekst her...70 296 781

100,0
Produktivt skogareal i dekar
25-99 dekar43 86734,32 453 8583,5
100-249 dekar33 77326,45 519 5087,9
250-499 dekar22 20617,37 892 76611,2
500-999 dekar15 59512,210 911 69815,5
1 000-1 999 dekar7 9746,210 972 13915,6
2 000-4 999 dekar3 5722,810 534 97215,0
5 000-19 999 dekar9810,88 596 86412,2
20 000 dekar eller mer2280,213 414 97619,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS