Jordbanken skal sørge for at de som bor nærmest den ledige landbruksjorda, også skal få leie den. Foto: colourbox.com
Jordbanken skal sørge for at de som bor nærmest den ledige landbruksjorda, også skal få leie den. Foto: colourbox.com

Velkommen til jordbanken!

Hva med en «jordbank» som har oversikt over ledig landbruksjord og som formidler den til bønder som bor nærmest?

Publisert

Dette er ett av flere forslag for hvordan vi kan fordele ledig jordbruksareal i framtida. Prosjektet Landfrag vil nå prøve ut helt nye metoder for å sørge for en bedre forvaltning av jordbruksarealer, skriver Nordlandsforskning, som er én av deltakerne i prosjektet.

Bakgrunnen for prosjektet er problemet med små og spredte jordstykker i norsk landbruk. Bønder må ofte kjøre langt for å komme til jorda de leier. Dette til tross for at det finnes fine landbruksarealer like i nærheten. Resultatet blir økte transportkostnader og merarbeid.

Er en jordbank løsninga?

– Jordeiere leier ikke alltid ut til bønder som bor nærmest dem. Situasjonen er spesielt tøff i Nordland, der det er mange eiere, men få drivere, sier forsker Tone Magnussen ved Nordlandsforskning.

En mulig løsning er opprettelsen av en såkalt "jordbank" - en oversikt over ledig jord, som alltid formidles til den som er nærmest. Det forskers også på andre løsninger og noen er allerede kanskje funnet.

Møteplass for bønder og jordeiere

Det har vært gjort flere forsøk på å få bukt med problemet opp gjennom tidene uten at man har lykkes. Nå går forskere og landbruksnæringa sammen for å finne alternativer. Denne gangen skal både bøndene og jordeierne inkluderes i løsningsmodellene, heter det.

Målet er å skape møtesteder der bønder og jordeiere i fellesskap kan utvikle nye måter å fordele landbruksarealet på som er mer bærekraftig, effektivt og lønnsomt enn i dag.

– Det handler om å legge til rette for god dialog mellom bøndene og jordeierne. I et slikt møte er partene likeverdige og møtes som hele mennesker, med en nøytral part som tilrettelegger av møtet. Det skaper en helt annen atmosfære, og gir gode muligheter for dialog, sier seniorforsker Ann Kristin Eide ved Nordlandsforskning.

Kommunen må på banen

– Gjennom å introdusere en nøytral arena for dialog, kan prosjektet bidra til at partene møtes på like fot og forhandle seg fram til gode løsninger. Bøndene ønsker å prøve denne metoden, bekrefter Eide.

Hun forteller at det nylig ble det gjennomført oppstartmøte på Leknes. 30 bønder og jordeiere møtte fram, og fikk informasjon om prosjektet. Under diskusjonsdelen av møtet ble særlig to forhold trukket fram som viktige for å finne nye løsninger; arenaer for dialog mellom eier og leier og mer og tydeligere informasjon fra kommunen om plikter og rettigheter knyttet til utleie av jord.


Hva er Landfrag?

Landfrag er et samarbeid mellom Ruralis (tidligere Bygdeforskning), NIBIO, Nordlandsforskning og NMBU, to utenlandske forskningsinstitusjoner (LUKE og Agroscope), samt Tine, Norsk landbruksrådgivning, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, samt åtte fylkesmenn.

Prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri med TINE og fylkesmennene som medfinansiører. Prosjektet ledes av Norsk senter for bygdeforskning i Trondheim og vil pågå over tre år (2017-2020).

(Kilde: Nordlandsforskning)

Powered by Labrador CMS