Veibygging stjeler 25 prosent av all dyrka mark som blir omdisponert. Foto: colourbox.com
Veibygging stjeler 25 prosent av all dyrka mark som blir omdisponert. Foto: colourbox.com

Omdisponering av jord øker

I fjor ble 12 600 dekar dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk.

Publisert

Den omdisponerte jorda fordelte seg likt med 6 300 dekar dyrka og 6 300 dekar dyrkbar jord. I forhold til 2014 var det en økning på 600 dekar når det gjelder dyrka og 2000 dekar dyrkbar jord, melder Statistisk sentralbyrå.

To av tre kommuner oppga at de hadde omdisponert dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven i 2015, mens 38 prosent hadde omdisponert etter plan- og bygningsloven. Den største delen av omdisponeringen, 70 prosent, skjedde ved at arealene ble regulert etter plan- og bygningsloven.

Mest mark går til boligbygging

Av den omdisponerte dyrka jorda gikk 30 prosent til boligbebyggelse, mens trafikkområder la beslag på 26 prosent og næringsbebyggelse 10 prosent. Av den dyrkbare jorda ble 24 prosent omdisponert til bolig- og fritidsbebyggelse, 37 prosent til annen bebyggelse og anlegg, 12 prosent til trafikkområder og 12 prosent til næringsbebyggelse.

Nydyrking ned et hakk

Det ble godkjent 18 100 dekar for nydyrking i 2015, som er 400 dekar mindre enn året før. De største arealene for nydyrking ble godkjent i Hedmark og i Oppland, med henholdsvis 3 300 og 2 900 dekar. Deretter fulgte Nord-Trøndelag og Rogaland med respektive 2 400 og 1 700 dekar.

4 000 delingssøknader

Kommunene innvilget til sammen 3 800 søknader om deling av landbrukseiendom i 2015, mens 300 søknader avslått. Det er nødvendig med samtykke fra landbruksmyndighetene dersom en eier ønsker å overdra deler av en landbrukseiendom til andre, og formålet med delingsbestemmelsen i Jordloven er å sikre at arealressursene blir disponert på en god måte.

2 600 søknader om konsesjon

Det ble behandlet 2 600 konsesjonssøknader i kommunene i 2015. Det er kommunen som avgjør konsesjonssøknader i første instans, og en ny eier må søke om konsesjon når eiendommen er bebygd og den er større enn 100 dekar totalt, eller har mer enn 25 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord.

Bebygd eiendom med mer enn 25 dekar jordbruksareal eller minst 500 dekar produktiv skog, kan erverves konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap, under betingelse av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og bor der sjøl i minst fem år. Erverver kan i slike tilfelle søke om konsesjon uten vilkår om boplikt. Kommunene behandlet 307 slike søknader i 2015. Om lag 30 prosent av søknadene ble innvilget uten vilkår, mens 61 prosent ble innvilget med vilkår.

Powered by Labrador CMS