På nesten hver fjerde skogeiendom i Hedmark hogges det årlig. Foto: Colourbox.com
På nesten hver fjerde skogeiendom i Hedmark hogges det årlig. Foto: Colourbox.com

Vi hogger 724 kubikk i snitt

Det ble avvirket tømmer for salg på 14 000 av landets 128 000 skogeiendommer i fjor. Gjennomsnittlig hogstkvantum var 724 kubikkmeter.

Publisert

Hedmark er fortsatt skogfylket med stor S. Her ble det levert tømmer fra 22 prosent av eiendommene; i gjennomsnitt 11700 kubikkmeter fra hver.

I løpet av de siste 10 årene er blitt hogd tømmer for salg på 47 200 skogeiendommer. Det utgjør 37 prosent av landets 128 000 skogeiendommer, kan Statistisk sentralbyrå opplyse.

548 dekar skog i snitt

Det er flest skogeiendommer i Nordland og Oppland, med henholdsvis 11 300 og 11 000. Gjennomsnittsstørrelsen på eiendommene er imidlertid størst i Finnmark og Hedmark. Gjennomsnittsstørrelsen på skogeiendommene er 548 dekar.

De store hogger mest

Hogstaktiviteten var som vanlig størst på de større eiendommene. For eiendommer med over 5 000 dekar produktiv skog var det hogst for salg på rundt 65 prosent i 2016. Andelen med avvirkning varierte ellers mye mellom landsdelene.

Private eier mesteparten av skogen

Norge er et av de europeiske landene der privatpersoner eier mest skog. Over 120 000 skogeiendommer blir eid av én eller flere privatpersoner. I alt var 79 prosent av det produktive skogarealet eid av personer, mens i underkant av 10 prosent av arealet var eid av staten. Andre eiergrupper er private selskaper, fylker og kommuner, bygdeallmenninger og dødsbo.

Se mer skog-statistikk her

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS