Skader på slangen

Ein slange kan fortelje mykje om seg sjølv med korleis han ser ut. Gummi reagerer negativt på omgjevnadene på to måtar om han blir utsett for noko han ikkje toler.

Publisert

Frå Bedre Gardsdrift nr. 6/1997: Begge reaksjonane fører til at gummien mistar fysiske eigenskapar. Enten tørkar han eller så sveller han ut til å bli som ein klissen tyggegummi. Det siste skjer viss gummien tar opp kjemiske stoff som løyser opp gummiblandinga. Ver merksam på at berre visse gummitypar toler planteolje.

All gummi blir utsett for naturleg aldring. Det vil seie at gummien blir hard og sprø. Sollys og ozon påskundar aldringa. Slangar monterte i lukka rom saman med store elektromotorar, som på enkelte gardssager, er utsette for ozon-nedbryting. Høg varme herdar gummien i slangen.

Er det fare for at slangen skrapar mot metall eller eit anna hardt materiale bør det surrast ein plastspiral kring slangen. Plastspiralar kan òg brukast til å bunte saman fleire slangar. Viss yttergummien er skadd må slangen bytast. Hol på yttergummien fører fort til rust på armeringa. Det gir fare for brot og driftsstans. Armeringa kan ha blitt svekka av det som laga holet i gummien.

Blærer i yttergummien kjem av hol i innergummien. Det er sjeldan blærene kjem der holet er, for oljen følgjer armeringa til der den er lettast å trengje gjennom. Svetting og oljedrypp ved koplinga er eit faresignal. Det tyder på at noko snart går gale, slik at rask reaksjon vil betale seg.

Har slangen kome i klem, vore for knapt bøygd eller blitt strekt kan armeringa ha kome ut av posisjon. Heller ikkje her kjem ein seg unna å byte slangen i ein ny. Viss koplinga er skoten av er det noko alvorleg gale ein plass. Denne feilen må finnast, og finn du han ikkje sjølv bør ein meir fagkunnig person tilkallast. Du kan sjølv vurdere om skaden skuldast at sikkerheitsventilen er stilt for høgt, om slangen har blitt bøygd for mykje inne ved koplinga eller om andre ytre påkjenningar har vore for store.

Unngå at slangar blir utsette for torsjonsvriding, altså vriding langsetter lengderetningen. Det vil redusere levetida.

Relaterte artiklar

- Hovudartikkel: Innleiing om ulike typar hydraulikkslangar med deira fordeler og ulemper.

- Finn rett slange: For å få rette slangen må du ta omsyn til mange faktorar. Her får du nokre tips til kva du bør tenke på.

- Koplingar: Det finst to hovudtypar av koplingar, demonterbare og pressbare. Kva er fordelane med dei ulike typene?

"
Powered by Labrador CMS