NLF: Farlige \"supertraktorer\"!

Her er brevet frå lastebileigarforbundet til samferdsleministeren.

Publisert

Brevet frå lastebileigarforbundet er gjengitt ordrett. Bedre Gardsdrift gjer merksam på at det inneheld fleire faktafeil når det gjeld kva som er lov etter dagens trafikkreglar.

------------------------------------------------------------------------

Norges Lastebileier-Forbund

Statsråd Torill SkogsholmSamferdselsdepartementetPostboks 8010 Dep 0030 OSLO

Deres ref.: Vår ref.: GA/OS/RD Oslo, 18. september 2002

Traktor og dumper på offentlig vei

Den tekniske utviklingen på traktorer de senere år, og det faktum at de ikke har samme avgiftsbelastning, bl.a. kan de bruke diesel med lav avgift, har medført at disse i stadig større grad benyttes i godstransport på offentlig veg på linje med lastebil. Vegdirektoratet sendte 26. juni 2001 ut et høringsforslag med høringsfrist 15. september 2001 om denne saken. NLF var positiv til høringsforslaget. Så langt har ikke forslaget ført til noen endring, noe vi beklager.

Aktuelle tiltak

NLF mener at ikke minst hensynet til trafikksikkerhet tilsier en rask endring av regelverket som gjelder traktor og dumper. Når det gjelder traktor, vil vi spesielt peke på at

-De aktuelle kjøretøyene ikke er omfattet av ordningen med periodisk kjøretøykontroll.-Traktor med konstruktiv hastighet på mer enn 50 km/h kan kjøres på motorvei.-Det er kun krav til førerkort klasse T og med aldersgrense 16 år. -De er unntatt fra kjøre og hviletidsbestemmelsene.

NLF ønsker ikke at sikkerheten på veien uthules ved at det tillates traktorvogntog på 35 tonn eller mer, kjørt av en person på 16 år, i 80 km/t, på norske veier.

I forbindelse med transport med dumpere registrert som motorredskap ser vi en økende tendens til at disse brukes på offentlig vei i konkurranse med vår næring, og vi ønsker derfor tiltak også innenfor denne kjøretøygruppen. Vi peker her på at

-Det er ikke krav til løyve.-Traktor kjøres på diesel med lav avgift. -Traktor betaler ikke vektårsavgift.

Gammel sak

Norge har to definisjoner av traktor i kjøretøyforskriften. Definisjonen av jordbruks- eller skogbrukstraktor, som var en EU tilpasning, begrenser hastigheten til maks 40 km/t. Den andre nasjonale definisjonen av traktor omfatter alle andre typer traktorer og har ingen hastighetsbegrensning, og er den som gir hjemmel til de hurtiggående traktorene.

Norges Lastebileier-Forbund har siden 1989 påpekt de negative konsekvenser for trafikksikkerheten disse kjøretøyer har. Vi har også påpekt de konkurransefordeler denne type kjøretøy har i forhold til lastebil. Etter vår mening er det lite ønskelig å ha disse kjøretøyene på offentlig vei, bl.a. fordi kravene til førerkort og tekniske krav til kjøretøyene gjør dem mindre trafikksikre.

For mer enn 10 år siden deltok NLF i en arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra Vegdirektoratet, Toll og avgiftsdirektoratet og Samferdselsdepartementet. Arbeidsgruppens hovedkonklusjon var at traktor og motorredskap i godstransport på offentlig vei, burde underlegges de samme krav som lastebilen. Disse konklusjoner ble imidlertid dessverre ikke fulgt opp med de nødvendige lov- og forskriftsendringer.

Den senere tids utvikling som har ført til at store traktorer kan kjøre i 70-80 km/t, gjør at denne saken har fått ny aktualitet.

Vi mottar til stadighet henvendelser fra våre medlemmer som rapporterer om at traktorene nå bl.a. utstyres med svingskive, for derigjennom å kunne utnytte traktorens nyttelast i enda større grad enn tidligere. Den tekniske utvikling, som går fort, tar altså sikte på å utnytte lave avgifter, mindre kontroll og mildere krav til bl.a. førerkort på disse kjøretøyene. NLF mener derfor det er urimelig at hurtiggående traktorer og dumpere, med eller uten tilhenger, tillates brukt i godstransport på offentlig vei.

Trafikksikkerhet

Etter NLFs mening er det en rekke forhold som har betydning for trafikksikkerheten i relasjon til disse kjøretøyene. Bl.a. kan vi nevne:

· Traktor og dumpere er fritatt for periodisk kjøretøykontroll.· Traktor kan kjøres av en person fra fyllte 16 år med førerkort klasse T.· Det er ikke noen vektbegrensning (utover veiens begrensing). Dagens tekniske løsninger fører til vogntogvekter som langt overskrider den tillatte vogntogvekt for lastebil.· Traktor og dumper er unntatt fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene.· Traktorens motor er kraftige nok til å oppnå høy hastighet på flatmark, men synes for svake i motbakker, noe som er til sjenanse og irritasjon for medtrafikanter.· Det kjøres med frontmonterte lasteskuffer m.m. i høy hastighet på offentlig vei.

Konkurranseforhold

I tillegg til det sikkerhetsmessige representerer disse kjøretøyene en konkurransefaktor fordi de ikke er underlagt de samme krav som lastebil.

· Traktor og dumper er fritatt fra løyveplikten da de ikke er nevnt blant de kjøretøytyper som etter Samferdselslovens § 5 nr.2 betinger løyve.· Traktor og dumper kan benytte avgiftsfri diesel, da de primært er å anse som arbeids- og skogbruksredskap og har sin antatte hovedinnsats utenfor offentlig vei.· Traktor og dumper betaler ikke vektårsavgift

NLF mener at den utviklingen som har vært i retning av større og tyngre traktorer, med tilsvarende tilhengerredskap, krever strengere regelverk enn dagens.

Spesielle problemer knyttet til dumpere

Vi får stadig melding om hurtiggående dumpere i godstransport på offentlig veg. Disse er registrert som motorredskap og skal pr. definisjon ikke kunne kjøre fortere enn 30 km/t. Likevel rapporteres det om dumpere som holder høyere hastighet. Det kan skyldes feilregistrering eller at dumperens fartssperrer brytes etter registrering. Mange dumpere er i stand til å kjøre fortere enn 50 km/t.

Dumperne sliter også uforholdsmessig mye på veilegemet. Selv de minste dumpere har opptil 15 tonns akseltrykk, og det sier seg selv at det er svært ødeleggende for selve veilegemet når de tillates kjørt på offentlig vei.

FORSLAG TIL LØSNINGER

Traktor

I forannevnte høringssak foreslo Vegdirektoratet å fjerne den nasjonale definisjonen av traktor, noe som vil innebære at registrering som traktor forutsetter en maks konstruktiv hastighet på 40 km/t. "Traktor" med konstruktiv hastighet over dette, vil pr definisjon være trekkbil/lastebil. NLF har uttrykt støtte til dette forslaget. Saken synes imidlertid helt å ha stoppet opp i Vegdirektoratet, og det blir derfor stadig registrert flere slike "supertraktorer". Derfor haster det å få iverksatt endringsforslaget. Da slike kjøretøy har svært lang levetid, 10 - 20 år, er det dessuten helt nødvendig at endringen gis tilbakevirkende kraft, med en overgangstid på maksimalt ett år.

Dumper

Dumpere som har konstruktiv hastighet over 30 km/t, eventuelt etter at fartssperren er brutt, er pr. definisjon ikke lenger et motorredskap, men en lastebil. Her er det behov for kontroll og oppfølging ved at de kjøretøyene som ikke lenger oppfyller kravene til å være motorredskap, straks blir omregistrert til lastebil.

Konklusjon

Forannevnte tiltak vil føre til at traktorer konstruert for hastighet over 40 km/t og dumpere som har eller gis konstruktiv hastighet over 30 km/t, blir trekkbil/lastebil. De vil da bli underlagt de samme kravene som lastebilen. Dette vil fjerne eksisterende konkurransevridning og dessuten stanse en kunstig og uønsket fremvekst av jord- og skogbrukskjøretøy og anleggskjøretøy i godstransport på offentlig veg.

Med hilsen Norges Lastebileier-Forbund

Erik Hundhammer forbundsleder

Gunnar Apeland Adm. direktør

Postboks 4658 Sofienberg, 0506 OSLO. Telefon 22 03 32 00. Telefax 22 20 58 15. Besøksadresse: Thorvald Meyersgt 72 Bankgiro 7056.09.50223. Foretaksnummer 955430336 MVA Tilsluttet: Nordisk Lastebil Union, International Road Transport Union, Transfrigoroutee Europe. Utsteder av TIR Carnet. Medlemsblad: "Lastebilen"

Powered by Labrador CMS