Direktoratets regelpressisering

Vegdirektoratet pressiserer regelverket for traktor og tilhenger.

Publisert

Statens vegvesenVegdirektoratetVår saksbehandler - innvalgsnr. Andreas Smestad - 22 07 37 77Vår dato 2002-04-02Vår referanse 2002/00118-002 Vårt ark.nr. 903

Rogaland vegkontorPostboks 197 Sentrum 4001 STAVANGER

Kopi til vegkontorene

Trekking av tilhenger etter traktor

Vi viser til Deres brev datert 03.januar 2002 hvor det bes om Vegdirektoratets syn på enkelte spørsmål omkring bruk av traktor og tilhenger i transportvirksomhet på offentlig veg.

Traktor er i denne sammenheng og i kjøretøyforskriftenes kap 2 §2-1 pkt 2, definisjoner, definert som kjøretøy som blir drevet fram med motor. Det vil si at traktor er en motorvogn.

Det er forskrift om bruk av kjøretøy kap 4, trekking av motorvogn, tilhenger, tilhengerredskap, som regulerer hvilken aktuell aksellast/last på tilhenger som traktor kan trekke.

I §4-2 pkt.4a er følgende bestemt: " Motorvogn med største totalvekt over 3.500 kg og som er konstruert for fart over 30 km/t, må ikke brukes til å trekke tilhenger eller tilhengerredskap med aktuell aksellast/last fra akselkombinasjonen som til sammen er større enn 1,5 ganger motorvognens aktuelle totalvekt."

I § 4-2 pkt. 4c er det bestemt at "Traktor eller motorredskap må ikke brukes til å trekke tilhenger konstruert for fart ikke over 30 km/t når tilhenger ikke har driftsbremseanlegg dersom:

i)Påhengsvogns aktuelle aksellast/last fra akselkombinasjonen til sammen er større enn summen av motorvognens aktuelle aksellast/last fra akselkombinasjon.

ii)slepvogns aktuelle totalvekt er større enn det halve av motorvognens aktuelle totalvekt.

§ 4-2 pkt 5: " Motorvogn som er konstruert for fart over 30 km/t, må ikke brukes til å trekke tilhenger uten at motorvognen har en motorytelse på 5,15 kw ECE eller mer for hvert tonn aktuell totalvekt av vogntoget. For vogntog med aktuell totalvekt mer enn 40 tonn er det tilstrekkelig med 206 kw ECE."

I kjøretøyforskriftenes kap 26 § 26-10 pkt 2.1, som gjelder tilhenger konstruert for en hastighet ikke over 30 km/t :" skal ha driftsbremseanlegg dersom tilhengerens eller tilhengerredskapens største tillatte totalvekt er over 4000 kg".

For traktor med konstruktiv hastighet under 30 km/t og som trekker tilhenger med bremser, er det ikke definert noen grense for maksimal totalvekt på henger eller maksimal vogntogsvekt. Det eneste er kravet om minst 20% av traktorens aktuelle totalvekt på styrende hjul. Jfr forskrift om bruk av kjøretøy kap 3 §3-2 pkt 2. Dessverre så finnes det ikke opplysninger om vogntogvekt for disse traktorene. Her må ikke traktorens registrerte bakakseltrykk overskrides. Dersom bakakseltrykk ikke er oppgitt må dekkenes maksimale belastning, være begrensende. Se ellers kap 4 §4-2 pkt 4.

For traktor, som er registrert de siste årene, er konstruktiv hastighet som regel oppgitt i typegodkjenningens vognkortrubrikk, men her er det dessverre noe varierende praksis.

Når det gjelder opplysninger i vognkortet om vogntogvekter, så er det ikke krav til slik informasjon i EØF-typegodkjenninger og heller ikke for nasjonale typegodkjenninger. Fabrikanter oppgir maks tilhengervekter og da med forskjellig varianter av bremsesystem. Vogntogvekt blir sjelden oppgitt fra fabrikant. En må derfor bruke kap.4 § 4-2 pkt 4 og 5 ved kontroll av disse kjøretøykombinasjonene.

Vegdirektoratet har vurdert spørsmålet om det er tillatt med mer enn en tilhenger etter traktor. I forskrift om bruk av kjøretøy kap.4 § 4-2 pkt 3 er det bestemt at " Motorvogn må ikke brukes til å trekke tilhenger eller tilhengerredskap uten at dens trekkdel er av type og størrelse som er tillatt for vedkommende tilhenger eller tilhengerredskap, eller uten at tilhengerens eller tilhengerredskapens dragdel passer til motorvognens trekkdel." Det brukes her konsekvent entalls benevnelse på tilhenger/tilhengerredskap og i tillegg krav om tilkopling til motorvogns trekkdel. Konklusjonen av dette er at trekking av 2 eller flere tilhengere eller tilhengerredskap, med motorvogn, ikke er tillatt.

Vi vil i forbindelse med den foreslåtte forskriften om 25,25 m vogntoglengder vurdere å tillate bruk av to påhengsvogner etter traktor.

Et annet moment som ofte kommer opp er forholdet til forskrift om kjøre- og hviletid m.v. ved innenlandsk transport og transport innen EØS-området. Dersom traktor og tilhenger brukes til ordinær godstransport på veg, har samlet tillatt totalvekt over 3,5 tonn, har tillatt hastighet over 30 km/t, så skal traktoren ha fartsskriver og følge kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Jfr rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 artikkel 1 sammen med artikkel 4 og kap 2 § 2-1 nr.1 i overnevnte forskrift.

Når det gjelder vogntoglengder så henvises til vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy som fastslår i pkt 4.pkt b at tillatt lengde for motorvogn med slepvogn eller påhengsvogn er 18,75 m.

BEDRE GARDSDRIFTS KOMMENTAR: DET FØLGENDE AVSNITTET ER I BREV FRA VEGDIREKTORATET ERKLÆRT IKKE RIKTIG:

Samferdselsloven stiller på visse vilkår krav om løyve for å drive godstransport med motorvogn. Loven dekker kjøring med traktor, ettersom "motorvogn" i §2s forstand omfatter "kjøretøy som blir drevet frem med motor", jf. Ot prp nr. 5 (1975-1976).

Lovens § 5.1 og forskrift om godstransport med motorvogn nr.1 oppstiller vilkårene for løyvepliktig godstransport med motorvogn.

BEDRE GARDSDRIFTS KOMMENTAR: URIKTIG AVSNITT SLUTT.

Kjøretøy- og kontrollkontoret Med hilsen

Agnar Dahl underdirektør

Andreas Smestad

Postadresse Postboks 8142 Dep 0033 OSLO firmapost@vegvesen.noKontoradresse Grenseveien 92 Org.nr: 971032081 Telefon 22 07 35 00 Telefaks 22 07 37 68

Powered by Labrador CMS