Vær tøff mot støvet

• Forebygg støvdanning • Fjern støvkilder • Bygg inn støvkilder • Beskytt deg mot støvet

Publisert

(Fra Bedre Gardsdrift nr. 5/1999.)

- Dette er de fire hovedtiltakene mot landbruksstøv. Den farligste delen av støvet dannes først og fremst ved mangelfull lagring og handtering av organisk materiale. Du må hele tiden unngå at forholdene blir slik at det utvikles muggsopp, midd og bakterier i lagervarene. De viktigste støvkildene er strø, kraftfôr og korn, advarer professor Torgeir Lyngtveit ved Institutt for tekniske fag, NLH.

Ikke sagspon til strø

Under handtering av strø spres store mengder soppsporer til lufta. Finpartiklene vil holde seg svevende. Derfor må du behandle både halm og sagmugg med største forsiktighet. Halmen inneholder ofte mye vann når den presses. Den får ikke tørke tilstrekkelig raskt, og det utvikles store mengder med mugg, fortsetter Lyngtveit.

Sagspon dannes under skjæring av rått materiale. Det dannes derfor store mengder mugg i sagspon som ikke bør brukes som strø. Det sikreste strømaterialet er kutterflis som stammer fra tørt virke.

- Du bør likevel forsikre deg om at flisa blir lagret tørt innendørs og ikke blir blandet med sagspon. Dør til strølager bør lages så høy at du kan tippe lasset rett inn i lagret, uten at det først må tippes utendørs for deretter å skuffes inn. Dårlig strøkvalitet kan ha betydelig innvirkning på røkteren.

Kraftfôrsiloen må være tett

Under fylling av lageret blåses kraftfôret vanligvis inn i siloen. De fleste siloer mangler utluftingssystem for transportlufta, og støvete luft finner derfor veien ut gjennom siloduk og sprekker i siloen.

En kraftfôrsilo bør ha riktig dimensjonert utluftingssystem for transportlufta. Siloen skal videre være lufttett slik at finstøv ikke trenger ut gjennom vegger, tak og sammenføyninger.

Transportsystemer mellom hovedsilo og forrådssilo over eventuell transportkjede skal være tett. Forrådssilo bør også være tett eller ha egen hette med avsug som hindrer støvet å sige ut i bygningen, vektlegger Lyngtveit.

Ionisering uten nytte

Under fôring i grisehus kan støvkonsentrasjonen øke til det mangedobbelte av normalt. En del av støvutviklingen skyldes fôringssystemet, men hovedkilden er økt aktivitet blant dyra. Systemer som mater ut til alle dyra samtidig vil redusere aktiviteten noe. Våtfôring kan senke støvinnholdet med 25 prosent i forhold til tørrfôring. Om mulig bør du satse på automatisk fôringssystem der det ikke er nødvendig at du oppholder deg i husdyrrommet under fôring. De som ferdes i dyrerommet under fôring, bør ha en god støvfiltermaske.

- Tester viser at ioniseringsanlegg i grisehus har liten effekt. Forsøk som Institutt for tekniske fag har gjennomført, viser en støvreduksjon fra null til tjue prosent. Mye tyder på at effekten av anleggene reduseres etter hvert som de smusses til av støv og annen forurensing.

Dusjanlegg

Den mest effektive måten å rense luft i et støvet husdyrrom er å vaske innredninger og dyr med vann. Bruk gjerne en høytrykksspyler med regulerbart trykk.

- Både vegger, gulv, innredninger og dyr bør spyles. Det trengs ikke store mengder vann. Vasking én gang pr. uke gir gode resultater. Om du ikke disponerer høytrykksspyler som gir lavt trykk, gir vanlig slange med spredemunnstykke forholdsvis godt resultat.

- Det markedsføres videre ulike apparater for støvreduksjon gjennom oppfukting av romluft. Effekten av slikt utstyr er variabel. Forsøk gjort ved instituttet viser at utstyr drevet av vanlig vanntrykk (inntil 6 kg/cm2) ikke har støvreduserende effekt. Utstyr der en kompressor eller en spesiell høytrykksspyler står for forstøvingen, har god effekt. Her er det oppnådd opp til 40 prosent støvreduksjon, forteller professoren.

Sprer planteolje

Ved Statens Jordbrugstekniske Forsøg i Danmark er det gjort forsøk med å tåkespre planteolje i grisehus. Tiltaket reduserer støvmengden betraktelig. Det antas at viktigste årsak er at olja fester seg på dyr, innredninger og overflater og således binder støvet. Oljedråpene binder seg også til finstøvet i lufta som dermed øker i vekt og sedimenterer, men det er en viss frykt for at t tiltaket kan føre til lungeskader hos mennesker og dyr fordi oljedråpene inhaleres og gir grobunn for bakterievekst

Sentralstøvsuger i fjøset

Lyngtveit mener kosting bør foregå i kombinasjon med vann (våtkosting).

- Støvsuging bør foregå med sentralstøvsuger med motor og beholder plassert i eget rom med atkomst avskilt fra husdyrrom eller personalrom. Oppsamlingstanken bør ha utblåsingsrør som ender i friluft. Stigeledning og slange må ha en dimensjon som sikrer tilfredsstillende undertrykk. Unngå bruk av vanlig støvsuger eller industristøvsuger fordi finpartikler passerer støvsugerens filter og blåses ut i rommet.

Maske med motor

Det finnes ulike typer filtermasker både med hensyn til filter og utforming. Det finnes filtre mot støv eller gasser eller en kombinasjon av disse. Mange røktere bruker engangsmaske av filtertypen. Ei slik maske gir ikke tilstrekkelig sikkerhet mot skadelig støveksponering fordi masken ikke tetter godt nok inntil ansiktet. Du skal bruk ei halvmaske med P2-filter eller en gjennomstrømningsmaske. Halvmaska gir noe pustemotstand, men er forholdsvis rimelig. Pustemotstanden reduseres om du kjøper halvmaske med to filtre. Har du skjegg tetter heller ikke halvmaska godt nok rundt ansiktet, understreker Lyngtveit.

Ved bruk av gjennomstrømningsmasken opplever du ingen pustemotstand. Ei elektrisk luftpumpe forsyner maska med filtrert luft. Dersom pumpa tar inn luft i nakkeregionen, oppleves dette som ubehagelig trekk. Derfor anbefales masker der pumpa plasseres i livreima.

- Masker med P2-filtre fjerner ikke det fineste støvet. Er du spesielt følsom overfor støv, bør du anskaffe ei helmaske med P3-filter. Ei halvmaske tetter ikke så godt inntil ansiktet at du har særlig nytte av P3-filteret. Helmaska har imidlertid lett for å dugge under tungt arbeid, advarer Torgeir Lyngtveit avslutningsvis.

Powered by Labrador CMS