Fakta om LA-MRSA

MRSA er antibiotikaresistente stafylokokkbakterier, og en variant av disse kan smitte mellom dyr og mennesker. Norge har svært liten forekomst, trolig takket være restriktiv holdning til bruk av antibiotika.

Publisert

MRSA er en forkortelse for meticilinresistente Staphylococcus aureus. Stafylokokker er bakterier som er ganske vanlige hos både mennesker og dyr. Enkelte gule stafylokokkbakterier har utviklet motstand (resistens) mot flere typer antibiotika, og disse kalles for MRSA.

LA-MRSA = MRSA CC398

Det finnes flere ulike varianter. Den som etablerer seg lett hos dyr kalles for LA-MRSA, eller livestock-associated (dyreassosiert) MRSA. Denne er også kjent som MRSA CC398 (clonal complex 398) eller ST398 (sequence type 398).

Smitter mellom mennesker og dyr

Alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr. Bakterien gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker, men for mennesker som allerede har svekket helse kan bakterien gi alvorlige infeksjoner. Det er derfor viktig å holde forekomsten hos husdyr og i befolkningen så lav som mulig, og å unngå at bakterien etablerer seg i helseinstitusjoner.LA-MRSA er ikke spesielt sykdomsfremkallende hos gris. De fleste smittede griser er friske bærere, men bakterien har blitt isolert fra griser med infeksjoner bl.a. i hud og ledd.

Reduserer muligheten for antibiotikabehandling

LA-MRSA er i seg selv ikke mer sykdomsfremkallende hos mennesker enn andre varianter av gule stafylokokker, men ved infeksjon med LA-MRSA er det reduserte muligheter for behandling med antibiotika. Hos mennesker med svekket helse kan LA-MRSA forårsake alvorlige infeksjoner. For å unngå at bakterien kommer inn i norske helseinstitusjoner legges det stor vekt på bekjempe forekomst av LA-MRSA hos husdyr.

Smitter oftest folk i kontakt med dyr

LA-MRSA smitter i hovedsak personer som er i direkte og gjentatt kontakt med levende svin, eller deres husstandsmedlemmer. Selv om LA-MRSA kan finnes på kjøtt er det ikke noe som tyder på at å tilberede og spise kjøttet utgjør en vesentlig smittekilde. Danskene har registrert få tilfeller av LA-MRSA i byer.

Smitte mellom mennesker

Den hyppigste smittekilden til menneskesmittet MRSA er direkte kontakt med andre mennesker. Bakteriene kan overleve lenge (flere måneder) i eksempelvis sengetøy, på møbler, i støv på gulvet og andre steder.

Smitte mellom griser

LA-MRSA smitter mellom griser ved direkte kontakt. Bakterien har stor evne til å holde seg i miljøet (støv og avføring) og kan spres mellom besetninger også via transportmidler, personer, eller utstyr som er forurenset.

Kan finnes både hos produksjonsdyr og kjeledyr

LA-MRSA kan forekomme både hos andre produksjonsdyr (fjørfe, storfe og småfe) og hos familiedyr (hund, katt og hest), men gris regnes som det viktigste reservoaret for smitte til mennesker.

Svært utbredt i utlandet

MRSA er utbredt i store deler av verden med unntak av Norge, Sverige og Nederland. I enkelte stater i USA og i Sør-Europa er opptil 50 prosent av påviste stafylokokker er meticillinresistente. I deler av Asia er andelen rundt 80 prosent.

Restriktiv antibiotikabruk er viktig

Det er sannsynlig at de ulike lands holdninger til antibiotikabruk har en direkte sammenheng med forekomsten av MRSA. Land med høy forekomst av MRSA har også en liberal holdning til bruk av antibiotika. I Norge må all bruk av antibiotika på dyr foreskrives på resept av veterinær. Det er heller ikke mulig å få ut antibiotika til mennesker uten resept fra lege eller tannlege. En tilsvarende streng praksis finnes kun i Sverige og et fåtall andre Nord-Europeiske land.

Kilder: Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Statens Serum Institut (Danmark), Wikipedia

Powered by Labrador CMS