Bjørn som skogpoliti
Bjørn som skogpoliti

«Plantepolitiet» kommer i år!

I år skal samtlige kommuner i landet gjennomføre en kontroll for å se om skoglovens plikt til foryngelse følges opp.

Publisert

Etter hogst følger foryngelse.

Det er fylkesmannen som har ansvaret for å følge opp kommunene. Frist for rapportering om gjennomført foryngelseskontroll er 31. desember 2015, skriver Landbruksdirektoratet. Utfordringa blir å få alle kommunene til å sette av nok ressurser, slik at kontrollen kan gjennomføres.

Vestlandet med stort etterslep

Vi skrev nettopp at det plantes som aldri før i norske skoger. Men kontrollen i fjor viste at planteaktiviteten er ujevnt fordelt i landet. Særlig Vestlandsfylkene henger etter med plantinga. Derfor må det iverksettes tiltak for å overholde foryngelsesplikten. Det kan skje ved at skogmyndighetene gir pålegg om planting og at tømmerkontraktørene tar med avtale om etterfølgende planting som en del av tømmerkontrakten.

Må plante tre år etter hogst

Særlig med tanke på at det er hogd kraftig i norske skoger de siste årene, er det viktig å få opp ny skog. Fornying kan skje ved planting, såing eller ved naturlig foryngelse og skal skje seinest tre år etter hogst sier skogloven. Forsømmes fornyelsen, taper du produksjon, kvalitet og inntekter.

62 prosent med god samvittighet i 2014

Kommunene har fått et verktøy som skal brukes for å lette arbeidet med kontrollen foryngelsen. Dette er en systematisk oppfølging og kontroll basert på aktivitetstall både for hogst og planting som framkommer i skogfondssystemet. Landbruksdirektoratet har det overordnede ansvar og legger til rette for kontrollen.

2141 skogeiendommer ble trukket ut i kontrollen for 2014, resultatet viser at 62 prosent av disse feltene var i orden. Dvs. at foryngelsesfeltene var tilfredsstillende forynget eller lovlig omdisponert til andre formål enn skogproduksjon.

Bruk skogfondet med skattefordel!

Landbruksdirektoratet minner om at skogfond kan og bør brukes til foryngelsestiltak. Her kan du sette av midler til dette ved hogsten, og oppnå svært gunstige skattefordeler.

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS