Logo, Mattilsynet

Mattilsynet under kniven

Regjeringa har i statsråd i dag foreslått en forenkling og omorganisering av Mattilsynet. Det innebærer at distriktskontor og regionskontor slås sammen til ett nivå.

Publisert

Et nivå skjæres fra. Regjeringa foreslår å redusere antall nivåer i Mattilsynet fra tre til to. Foto: colourbox.com

Istedenfor dagens tre-nivåmodell vil vi sitte igjen med to nivåer. Det vil i klartekst si ett hovedkontor og fem regioner, noe som betyr en reduksjon i antall regioner fra dagens åtte. Målet er at det nye regimet kan trå i kraft fra nyttår 2015.

Status quo med kontorsteder

Hver region skal ledes av en regiondirektør. Regionene vil ha et antall kontorsteder lokalt som i utgangspunktet videreføres med omtrent samme antall som i dagens organisasjon. Regionene skal utgjøre ett beslutningsnivå. Førsteinstansvedtak fattes av regionene, mens klagesaker behandles av hovedkontoret. For eventuelle førstegangsvedtak som fattes av hovedkontoret, blir departementene som i dag klageinstans. Ressurser overføres fra styre- og støttefunksjoner til det utøvende tilsynet.

Mindre administrasjon mer tilsyn

-Vi ønsker å bruke mindre ressurser på administrasjon og mer på tilsynsvirksomhet. I tillegg ønsker vi å ha et system for behandling av klager som sikrer lik behandling over hele landet. Vi har sett eksempler på ulik praksis som følge av at klagebehandlingen er spredt over hele landet, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Flere kan ilegges gebyrer

Omlegging fra tre til to forvaltningsnivåer krever endring av matloven. Det er gjennomført en høring av endringsforslag til matloven som legger til rette for at Mattilsynet kan omorganiseres. Det ble samtidig foreslått enkelte endringer i lovens bestemmelser om gebyrer og virkemiddelbruk.

I dag kan virksomheter pålegges å betale gebyr for tilsyn og kontroll. Det foreslås å utvide bestemmelsen til også å omfatte gebyr rettet mot privatpersoner som utøver aktiviteter i privat og ikke-kommersielt øyemed. Virksomheter som ikke etterkommer pålegg eller grovt overtrer bestemmelser i loven kan i dag ilegges virksomhetskarantene for en begrenset periode. Det foreslås å utvide bestemmelsen til også å omfatte den som er ansvarlig i virksomheten.

Powered by Labrador CMS