Manuell tømmerdrift
Manuell tømmerdrift

Sponser manuell tømmerhogst

NORD-TRØNDELAG: Fylkesmannen gir dem som hogger på «gammelmåten» med motorsag, landbrukstraktor og vinsj 30 kroner i tilskudd per kubikk.

Publisert

Spørsmålet er om 30 kroner kubikken i tilskudd kan lokke skogbrukeren ut med motorsaga. Foto: colourbox.com

Tiltaket trådte i kraft fra 1. januar i år. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har fått mange søknader om tilskudd og allerede gitt tilsagn om tilskudd til 20500 kubikk med manuell drift i Nord-Trøndelag. Riktignok er tilskuddet beskjedent i størrelse og er ikke stort nok til å gi noen høg timelønn for innsatsen i skogen. Men det viktigste er kanskje at det gir skogeierne en anerkjennelse for at deres egeninnsats i skogen er noe samfunnet ønsker, skriver Fylkesnytt for Nord-Trøndelag.

Øke årlig avvirkning med 100 000 kubikk

I 2012 ble det satt ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, Allskog, Norske Skog, Inntre, SB-skog og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for å se på muligheten for å øke avvirkninga i fylket. Arbeidsgruppa presenterte i fjor høst en rapport med 42 ulike tiltak som alle skal bidra til å øke den årlige avvirkningen med 100 000 kubikk innen tre år. Ett av tiltakene var å innføre tilskudd til manuell hogst av tømmer. Noe som Fylkesmannen altså har fulgt opp og fått ros for.

Ta ut mindre drivverdig skog

Hogstmaskinene står i dag for omkring 95 prosent av avvirkningen i fylket og den manuelle driftsmetoden vil ikke kunne konkurrere prismessig med maskinene om ordinære drifter. Hvorfor skal man da stimulere til å benytte en driftsteknikk som mange vil hevde hører fortida til? Det er flere årsaker til at Fylkesmannen ønsker å prøve ut et slikt tilskudd. Manuell hogst med motorsag og landbrukstraktor og vinsj kan benyttes for å få med mindre restbestand og områder som er for små til å drive rasjonelt med hogstmaskin. Hogstmaskinkapasiteten er i vinterhalvåret fullt utnyttet.

Skal vekke gardsskogeieren til live

Samtidig finnes det fortsatt mye egnet utstyr for manuell hogst rundt omkring på gardene. Mange gardsbruk i Trøndelag har både motorsag, vinsj og traktor som kan nyttes for å øke avvirkinga i vinterhalvåret. Den største begrensninga er ledig tid for gardens arbeidsressurser, men enkelte skogeiere har både tid og lyst til å komme seg til skogs. Et lite økonomisk bidrag fra det offentlige kan være med å stimulere til at flere skogeiere tar fram motorsaga. Til sist vil et slikt tilskudd kunne øke interessen for skogbruk hos flere skogeiere som i neste rekke kan gi synergier med flere tiltak i skogen.

Oppsving i innmålt kvantum

Effekten av det nye tilskuddet vil vi ikke kunne måle før året er omme. Samlet sett har avvirkninga i fylket de fire første månedene økt med 10 prosent i forhold til referanseåret 2011. I tillegg ligger det betydelige mengder ferdig hogd tømmer langs vegene som ikke er innkjørt og innmålt ennå. Den økte avvirkninga kan nok ikke tilskrives innføring av tilskudd til manuell hogst aleine, men svært gode driftsforhold gjennom hele vinteren, opptrapping av aktiviteten hos tømmerkjøperne i regionen og innføring og forbedring av flere tilskuddsordninger for vanskelig tilgjengelig tømmer er andre forklaringer.

Powered by Labrador CMS