Gard i Hadanger
Gard i Hadanger

1 000 000 landbruksbygg i Norge

Norsk landbruk har en omfattende bygningsmasse å vedlikeholde. Av én million bygninger er halvparten driftsbygninger.

Publisert

Hvert femte bolighus på landbrukseiendommer i Norge er fraflytta. Foto: colourbox.com

Godt over en femdel av alle landbruksbygninger er bygd før 1900. 2400 av disse er fredet. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås «Landbrukseiendommer 2012».

I alt er det registrert 187 000 landbrukseiendommer i Norge, og av dem har 151 000 boligbygning. I alt bor litt over 400 000 personer på en eller annen landbrukseiendom, litt over 8 prosent av befolkningen.

Hver femte fraflytta

I 2012 stod hver femte landbrukseiendom med boligbygning ubebodd. Det vil si at de enten var helt fraflyttet eller bare ble brukt som feriebolig. Variasjonen mellom fylkene er stor. I Vestfold sto sju prosent av landbrukseiendommene ubebodde, mens tilsvarende andel i Nordland var 37 prosent. 87 prosent av det fulldyrka jordbruksarealet og 64 prosent av den produktive skogen tilhører landbrukseiendommer med bosetting.

Vestfold har et kompakt landbruk

Over tre fjerdedeler av det norske fastlandet tilhører en landbrukseiendom. Gjennomsnittsstørrelsen er 1 300 dekar. Halvparten av dette arealet er jordbruksareal og skog.

Landbrukseiendommene består i tillegg av andre typer areal som fjell, myr, vann, åpen fastmark, veier og liknende. Hva slags areal som inngår på landbrukseiendommene, varierer mye mellom fylkene. I Vestfold består disse eiendommene i gjennomsnitt av mer enn 90 prosent jordbruksareal og skog. I Finnmark, derimot, utgjør annet areal mer enn 70 prosent.

Størst eiendommer i Finnmark

Når det gjelder eiendomsstørrelse, er det også betydelige forskjeller mellom fylkene. Mens gjennomsnittet i Vestfold er litt over 400 dekar, er tilsvarende tall for Finnmark 11 000 dekar. Årsaken til det er at Finnmark har enkelte store eiendommer som trekker opp gjennomsnittet.

Hvis vi holder eiendommer på over 20 000 dekar utenom, blir gjennomsnittlig eiendomsstørrelse på landsnivå redusert fra 1 300 dekar til under 700 dekar.

Mindre eiendommer – mer jord og skog

Eiendommer med personlig eier har et gjennomsnittlig areal på knapt 800 dekar, mens de med upersonlig eier har et gjennomsnittsareal på mer enn 16 000 dekar.

Eiendomsstørrelsen betyr en del for hva slags areal som inngår på en eiendom. På eiendommer med et totalt areal på under 1 000 dekar utgjør jord og skog rundt 80 prosent. For eiendommer med et totalt areal på over 20 000 dekar derimot, utgjør jord og skog under 30 prosent.

Kvinner i Finnmark eier mest, i Rogaland minst

De siste årene har andelen kvinnelige eiere økt svakt, og i 2012 hadde i underkant av 26 prosent av landbrukseiendommene kvinnelig eier. Nær 68 prosent av eiendommene hadde mannlig eier, mens i overkant av 6 prosent av eiendommene hadde upersonlig eier eller var dødsbo.

Finnmark hadde størst andel eiendommer med kvinnelig eier, med drøyt 35 prosent, mens Rogaland var på bunn med 20 prosent. I gjennomsnitt var de kvinnelige eierne 60 år gamle, mens mennene var 57 år.

Powered by Labrador CMS