ubebodd
ubebodd

33 000 landbrukseiendommer står ubebodde

33 000 landbrukseiendommer med bolighus var i 2010 uten fast bosetting. Mange av eiendommene uten fast bosetting var småbruk. Men eierne kvier seg for å selge. Det dreier seg om følelser.

Publisert

Hver annen eiendom med boligbebyggelse, hvor jordbruksarealet var mindre enn 50 dekar, sto ubebodd i 2010. Samtidig viser spørreundersøkelser at mange ønsker å bosette seg på landbrukseiendom.

Mange bruk ligger brakk

- Ubebodde eiendommer bidrar til en uttynning av bosettingen i sårbare lokalsamfunn. Mange slike eiendommer er leid bort, eller de er ikke i drift i det hele tatt. Dette representerer en dårlig utnytting av bygdenes potensial både i bosettingssammenheng og i næringsmessig sammenheng. Vi ser at lokalsamfunnene etterspør ny aktivitet, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Holder fast på arvesølvet

Rapporten «Det handler om følelser» fra Norsk senter for bygdeforskning viser at mange eiere, som verken bor på eiendommen sin eller driver den, likevel har sterke følelsesmessige bånd til eiendommen sin. Dette gjør dem tilbakeholdne med å selge til andre som vil bo på eiendommen. Dette har vist seg å være et hinder for å utnytte eiendommene i tråd med samfunnsmessige mål, fortsetter Brekk.

Skaper nye giv

- Jeg er opptatt av at vi må legge bedre til rette for å ta i bruk mulighetene som ligger i landbrukseiendommene. Når eiendommer kommer på salg, slipper friske krefter til på eiersiden. Dette gir nye muligheter som er viktige for den langsiktige forvaltningen av landbrukseiendommene og som kan gi positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Ny eier til en ubebodd eiendom innebærer en mulighet for at eiendommen kan bli brukt til bolig. Jeg mener det må stimuleres til økt omsetning av ubebodde landbrukseiendommer og mer aktiv bruk av mindre eiendommer til bosetting og fritidsbruk. Det må bli enklere å få kjøpt bolig eller fritidseiendom gjennom fradeling av romslige tomter, tun og bolighus, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Heve grensa for priskontroll?

- Det er viktig å gi kommunene verktøy som gjør det mulig å stimulere til at flere eiere enn i dag vil selge. Derfor bør flere hindringer som i dag ligger i lovverket legge bedre til rette for mer omsetning. Aktuelle tiltak er beskrevet i landbruksmeldingen som nå er til behandling i Stortinget. Det er bl.a. lagt til grunn at det bør gjøres enklere å dele fra romslige tomter, tun og bolighus samtidig som produktive jord- og skogbruksarealer kan bli solgt til landbrukseiendommer med aktiv drift. I tillegg ønsker jeg å vurdere å heve grensa for når det skal foretas priskontroll, sier landbruks- og mat minister Lars Peder Brekk.

Powered by Labrador CMS