Gardsnavn
Gardsnavn

Hold gardsnavnet ditt i hevd!

I arbeidet som pågår med å fastsette offisiell gateadresse har du som eier av et gardsbruk rett til å kreve å bruke gards- og bruksnavnet som et adressetilleggsnavn til den offisielle adressen.

Publisert

Det kreves ikke at eiendommen har vanlig gardsdrift i dag, skriver landbruks- og matvaredepartementet på sine hjemmesider.

Av kulturhistorisk verdi

Bakgrunnen for dette er et ønske om å kunne ta vare på gardsnavn av kulturhistorisk verdi, slik at disse kan komme i vanlig bruk som en del av den offisielle adressen.

På denne måten vil gamle gardsnavn bli ivaretatt også i offisiell sammenheng. Enkelte av navnene ble allerede tatt i bruk for 2000 år siden, og mange er fortsatt i bruk, men det finnes også yngre bostedsnavn fra 1900-tallet. Tradisjonen med bruk av gardsnavn er en del av vår kulturarv og identitet, og mange av de eldre har bl.a. bosettingshistoriske aspekter som kaster lys over tidligere tiders liv og virke. Tre fjerdedeler av alle nordmenn har et gardsnavn som slektsnavn, en skikk som er enestående i europeisk sammenheng.

Kommunen avgjør

Det er kommunen som fastsetter offisiell adresse, og dem som blir berørt skal få uttale seg. Gjelder adressetildelingen gardsbruk kan den som har grunnbokshjemmel til eiendommen som eier, kreve at den offisielle adressen også skal omfatte gardens bruksnavn, dersom navnet faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn. Dette følger av matrikkellova (§ 21) og matrikkelforskriften (§ 54).

Kommunen avgjør på fritt grunnlag valg av navn i adressesammenheng, mens skrivemåten for gardens bruksnavn vedtas av Statens kartverk etter lov om stadnamn. Et av formålene med loven er å bevare gamle gardsnavn som et kulturminne, skriver Landbruks- og matdepartementet.

Powered by Labrador CMS