oversvømmelse kornåker
oversvømmelse kornåker

1200 har fått naturskadeerstatning

Hittil i år er 1200 gitt tilsagn om naturskadeforsikring tilsvarende et beløp på 90 000 kroner i snitt. I et «normalår» ligger utbetalingene på rundt 70 000 kroner.

Publisert

Også for leiejord er det mulig å få utbetalt naturskadeerstatning. Her en oversvømmet byggåker. Foto: colourbox.com

Pinseflommen er den enkelthendelsen som har utløst flest erstatningssaker. Men også stormen Berit har ført til mange skader langs kysten.

Private veier mest utsatt

Oversvømmelsene i hovedvassdragene har hovedsakelig ført til skader på veier, dyrka jord, gjerder og bruer. Flom i sidevassdrag har i større grad ført til utgravinger, skred og flomskred, med større skader på veier, bruer og arealer. Det kan se ut til at erstatning for naturskade på private veier vil bli spesielt høye etter årets hendelser, melder SLF.

Også erstatning på leiejord

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har i brev av 29. november foreslått en praktisk løsning for gjenoppretting av og erstatning for naturskader på bortleid jord. Leietaker kan på visse vilkår søke om naturskadeerstatning på vegne av eier, og få erstatningen utbetalt til seg. Ordningen forutsetter at eier gir skriftlig fullmakt til leietaker. Eier står også i disse sakene som skadelidt, og er den som eventuelt kan klage på skjønn og erstatningsvedtak.

Eget skjema for leiejord

SLF har utarbeidet en mal for et fullmaktsdokument, som må følge saken i slike tilfeller. Gjennom denne framgangsmåten vil det bli enklere å komme i mål med taksering av naturskader i områder med mye leiejord.

Stort etterslep

På tross av imponerende innsats fra takstfolk i de berørte områdene regner SLF med å motta flere hundre lensmannsskjønn i 2012 som gjelder skader i 2011. Erstatningsvedtak vil bli gjort i den enkelte saken så raskt som mulig etter at saken er mottatt. Det er mulig å søke om forskudd på erstatning gjennom lensmannen / namsfogden. Forskudd kan normalt ikke gis før SLF har mottatt skjønnet.

Umettelig informasjonsbehov

Informasjonsbehovet er omfattende når store naturulykker rammer. SLF har lagt stor vekt på å gi råd, informasjon og veiledning om den statlige naturskadeordningen, både til skadelidte, til de som har oppgaven med taksering av skadene, og til kommuner og andre berørte.

Powered by Labrador CMS