Strøflis i hand-Pezzolatohogger
Strøflis i hand-Pezzolatohogger

22 millioner i tilskudd til energiflis

Ordningen med tilskudd til uttak av skogsråstoff til energiflisproduksjon videreføres i 2010 med friske 22 millioner kroner. Nytt i år er at tilskuddet utbetales på grunnlag av mengde energivirke som hentes ut av skogen, ikke på bakgrunn av driftskostnad og avvirket areal.

Publisert

Heretter er det menge skogsråstoff som bestemmer tilskuddet størrelse. Foto: Arve Nordlle

Støttesatsene blir de samme sjøl om tilskuddsgrunnlag forandres. Tilskuddet går som tidligere til skogeier. Søknader innkommet etter 1. april vil behandles etter det nye regelverket.

Tilskudd til uttak av skogsråstoff til energiflisproduksjon ble opprettet i 2009 som en del av Regjeringens tiltakspakke under finanskrisa. Ordningen forvaltes av Statens landbruksforvaltning.

Nok til 17 000 husstander

Det ble drevet fram 220 000 løskubikkmeter skogsvirke i fjor, tilsvarende en energimengde på 180 millioner kWh. Dette er nok til å varme opp om lag 17 000 husstander i året.

– Denne tilskuddsordningen gjør det mer lønnsomt å produsere råstoff til bioenergi. Samtidig vil dette stimulere sysselsetting i næringen og bidra til økt utbygging av klimavennlige bioenergianlegg, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

8 øre per kWh

I 2009 ble det utbetalt om lag 15 millioner kroner til formålet. Tilskuddsordningen har gitt positive sysselsettingseffekter under lavkonjunkturen. I gjennomsnitt har tilskuddsordningen bidratt til å redusere råstoffprisen med 8 øre per kWh. Mesteparten av råstoffet er tatt ut gjennom kulturlandskapspleie på gjengrodde arealer, lauvskoghogst og veikantrydding på skogsveier. Fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud og Troms har hatt størst aktivitet.

14 TWh innen 2020

I regjeringens klimamelding fra 2007 ble det satt et mål å om sikre målrettet og koordinert virkemiddelbruk for økt utbygging av bioenergi med inntil 14 TWh innen 2020. Dette målet er også en del av Klimaforliket regjeringen inngikk med flere partier på Stortinget i juni samme år.

Powered by Labrador CMS