myr

Brekk med forbud mot nydyrking av myr

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk mener hensynet til klimaet gjør det riktig å forby nydyrking av myr større enn to dekar og med et torvlag på minst 30 cm. Det går fram av et høringsnotat om endringer av nydyrkingsforskriften som sendes ut i disse dager.

Publisert

Sjøl om det myrstykket du skal dyrke opp er mindre enn to dekar, må dette veies opp mot hensynet til klimaet, heter det i forslaget. Foto: colourbox.com

Et forslag til endringer i nydyrkingsforskriften er nå sendt ut på høring med svarfrist 30. april 2010. Forslaget innebærer blant annet at klimahensyn tas inn som en del av målsettinga i forskriften på linje med biologisk mangfold, kulturminner og næringshensyn.

– Forslaget til endringer i nydyrkingsforskriften er en direkte oppfølging av vår egen klimamelding. Landbruket tar klimautfordringene på alvor. Nydyrking av myr fører til store klimagassutslipp. Det fører også til at viktige leveområder for planter og dyr blir ødelagt, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Det finnes om lag 2,5 millioner mål med dyrkbar myr i Norge. I forfjor ble det gitt tillatelser til å dyrke opp 400 mål med myr her i landet.

Her kan du lese høringsnotatet med argumentene for å forby nydyrking på myr

"
Powered by Labrador CMS