kalv 1
kalv 1

Like gamle kalver leker best

Er det stor aldersforskjell i kalveflokken, taper de yngste kampen om mjølka, kraftfôret og de beste liggeplassene. Lavere tilvekst er prisen du må betale.

Publisert

For å sikre best mulig dyrevelferd for kalvene, er det derfor viktig å ta hensyn til alder når du setter dem sammen i grupper. Ei forskergruppe bestående av Gry Færevik, Margit Bak Jensen og Knut Egil Bøe har undersøkt i hvilken grad alderssammensetning påvirker sosial atferd og konkurranse i grupper av nylig avvendte kalver.

Søker sammen med jevngamle

Forsøket viste at kalver i grupper med stor aldersforskjell hadde en klar tendens til å ligge ved sida av kalver av samme alder. Dette gjaldt både yngre som elder kalver.

Hauk over hauk

Det ble videre påvist at antall kalver som ble fortrengt fra fôrbrettet var betydelig høyere i grupper med stort sprik i alder enn i grupper med jevngamle individer. De eldre kalvene foretok flere fortreginger enn de yngre i grupper med stor aldersforskjell.

Vokser raskere

Kalver som var oppstallet i aldershomogene grupper, hadde betydelig høgere tilvekst enn unge kalver i de mer aldersujevne gruppene. I klartekst: 730 gram per dag kontra 559.

Slik foregikk forsøket

I alt 72 NRF-kalver fordelt på seks grupper deltok. Tre av gruppene besto av tolv kalver med mask 15 dagers aldersforskjell. De øvrige tre gruppene besto av seks unge og seks eldre kalver. I disse gruppene var aldersforskjellen i snitt 6,9 uker.

Fram til forsøket var kalvene oppstallet i enkeltbokser. Rett etter avvenning, når den yngste klaven var fem uker, ble de satt sammen i gruppebinger. Gruppebingen (9,8 x 9,5 meter) best av fire like store liggeareal med halm. Hvert liggeområde var stort nok til at alle kalvene kunne ligger der samtidig (14 kvadratmeter).

I løpet av den to uker lange forsøksperioden fikk kalvene 1-1,5 kilo kraftfôr daglig. I tillegg fri tilgang på vann og høy.

Kalvenes atferd ble videofilmet i 24 timer på dag én, sju og fjorten.

(Resultatene ble presentert på husdyrforsøksmøtet 2009)

Powered by Labrador CMS