svindel-faktura.jpg

IKKJE BETAL!

Firmaet One CSS sender for tida ut noko som ser ut som fakturaer til norske bønder. Produktet heiter Office Pro 9, og vil koste deg ca kr 12 000 pr. to år.

Publisert

Sjå heile fakturaen neders på sida.

Betaler du fakturaen på kr 790, betaler du ei såkalla registreringsavgift som bind deg til å betale eit abonnementsopplegg som varer to år om gongen, og med seks månader oppseiingsfrist. Prisen pr. år er kr 5900, med andre ord nærare 12000 kroner pr. faktura for noko du neppe har det heilt store behovet for.

Abonnementsavtalen vert automatisk fornya for to nye år om gongen, med førehandsbetaling, så sant du ikkje seier opp pr. brev seks månader før ny periode startar.

Fakturaen er ingen faktura, forresten

Med lita skrift står det midt inne i eit avsnitt at Dette er kun å betrakte som et tilbud og det foreligger ingen betalingsplikt. Teksten er plassert og utforma slik at det ikkje er meininga at du skal legge merke til den, så her gjeld det å vere på vakt.

Det såkalla tilbodet framstår som ein ordinær faktura, der betalingsfristen er to veker, forfallsdato står med svært så tydeleg skrift, og beløpet er i denne samanhengen forholdsvis beskjedne 790 kroner.

Bondefangeri

Produktet du då betaler for ser ut til å vere retten til å få nett-tilgang til bilete (skyskraparbilete frå USA og sånt), musikk og litteratur for bruk i eiga marknadsføring, og visstnok også noko slags webdesign.

Dette er strengt tatt ikkje særleg nøye. Realiteten er at du ved å betale fakturaen, pådrar deg svært solide utgifter i framtida, med ein avtale du ikkje kjem deg heilt lett ut av.

At produktet heiter Office Pro 9 har absolutt ingen samanheng med det vi elles kjenner som programvarepakken Office.

Berre næringsdrivande

Mannen som sender ut fakturaen veit godt kva han gjer, for han rettar seg einast mot næringsdrivande. Der gjeld ikkje forbrukarkjøpslova, ei lov som gir privatpersonar godt vern mot å utilsikta inngå avtaler som dette.

Postboksfirma

Brev ser elles ut til å vere einaste måten du kan håpe å oppnå kontakt med firmaet på. Telefonnummer eller besøksadresse finst ingen stad, verken på fakturaen eller på nettsida. Organisasjonsnummeret er derimot oppgitt, og med det til hjelp har Bedre Gardsdrift funne fram til namnet på mannen bak det som i Brønnøysund står som enkeltpersonsforetak, med forretningsadresse i eit bustadområde på Jessheim. Det er så langt som vi kjem i første omgang, for mannen med det svenske namnet ser ikkje ut til å vere busett her i landet, han har ikkje telefon her og han skattar ikkje hit.

Takk til debattforumet

På debattforumet her på gardsdrift.no har One CSS vore debattert i nokre dagar, og det er folk her inne som skal takkast for at vi tar tak i saka.

Ville vilkår

Om du ikkje er skremd enno, kan du lese gjennom desse utdraga frå kontraktsvilkåra.

1 Generelt Avtalebetingelsene kan ikke endres av verken Leverandøren eller Kunden. Avtalen kan ikke bringes til opphør før første avtaleperiode utløper, med mindre noe annet følger av avtalen.

2 Avtalens anvendelsesområde Disse betingelsene gjelder mellom CSS Media Carlsson (kalt Leverandør) og det juridiske foretak/organisasjon/person (kalt Kunde). Betingelsene aksepteres av Kunden ved inngått avtale eller bestilling, og er ufravikelige for begge parter, herunder betaling av registreringsavgift.

3 Avtalens varighet og løpetid Ved oppstart av avtaleforholdet skal det først betales en registreringsavgift. Når denne er betalt, starter en abonnementsperiode på 12x2 måneder (samlet 24 måneder) regnet fra det tidspunktet registreringsavgiften registreres betalt. Alle abonnementsavtaler er løpende, og blir automatisk fornyet med en ny 12x2 måneders avtaleperiode når inneværende avtaleperiode utløper

Abonnementsperiodens lengde påvirkes ikke av hvilken grad Kunden har eller får nyttegjort seg av tjenesten i avtaleperioden

5 Oppsigelsesregler Den første 12x2 måneders abonnementsperiode begynner å løpe når registreringsavgiften er betalt. Mottas ikke gyldig oppsigelse innen 6 måneder før utløpet av abonnementsperioden, påløper en ny 12x2 måneders periode automatisk.

Kun skriftlige oppsigelser som er signert av Kunden eller av Leverandøren som er mottatt på post, er å regne som gyldig oppsigelsesform.

7 Reklamasjon og erstatning For at kunden skal kunne påberope seg reklamasjon, plikter kunden straks etter tjenesten er levert (og senest innen syv virkedager) å inspisere tjenesten, samt skriftlig reklamere med en saklig begrunnelse.

"
Powered by Labrador CMS